ZMIANY W STATUCIE

Uchwała nr 1 /2015
Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu
z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu
Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.)

Rada Pedagogiczna Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu uchwala, co następuje:
§1
Uchwala się zmiany w Statucie Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej z dn.27 sierpnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w statucie Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu:

§ 7 pkt.4 skreśla się zapis - nauka języka angielskiego
§ 11 pkt.4 skreśla się zapis – oraz zestawie podręczników
§ 14 pkt.3 otrzymuje brzmienie ;

Na życzenie rodziców organizowane są zajęcia dodatkowe –np: zajęcia z nauki tańca itp. Koszt prowadzenia zajęć dodatkowych ponoszą w całości rodzice.

§ 17 pkt.3 otrzymuje brzmienie ;
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w godz.7.30-12.30,w grupach dzieci realizujących obowiązek rocznego wychowania przedszkolnego w godz. 7.30-12.30, w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 21 pkt.1 otrzymuje brzmienie
Przedszkole przyjmuje zgłoszenia dzieci w wieku 3-5 lat.

§ 22 otrzymuje brzmienie
Zasady rekrutacji regulują odrębne przepisy.

§ 26 dodaje się pkt. 3 w brzmieniu
Zmiany w statucie przedszkola podejmowane są uchwałą Rady Pedagogicznej. Statut otrzymuje brzmienie tekstu ujednoliconego po wprowadzeniu pięciu uchwał.Przedszkolowo.pl logo