ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE

1. Publiczne przedszkola, dla których ogranem prowadzącym jest Gmina Rzekuń zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie (§ 1 uchwały Nr LI/330/2014 Rady Gminy Rzekuń z dnia 17 czerwca 2014 r. )

2. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar określony w § 1 wynosi 1 zł (jeden złoty) za każdą rozpoczętą godzinę zajęć dziecka w przedszkolu. Opłat nie obejmuje kosztów wyżywienia.

3. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji przez publiczne przedszkola odpłatnych świadczeń ustalana jest jako iloczyn stawki godzinowej (o której mowa w punkcie 1), liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu (ponad czas określony w §1, wskazanej przez rodziców) oraz liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu.

4. Zwolnienie zostaje z 50 % opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego każde dziecko w rodzinie korzystające z Karty Dużej Rodziny realizowanej przez Gminę Rzekuń. Zwolnienie to przysługuje po złożeniu przez Rodzica oświadczenia o korzystaniu z Karty Dużej Rodziny.

5. Dzienna stawka żywieniowa wynosi 5,50 zł i obejmuje zakup surowców potrzebnych do przygotowania posiłków.

6. Ustalone opłaty wnosi się w okresach miesięcznych do 5-ego dnia każdego miesiąca. Kwota opłaty za wyżywienie zostaje wyliczona za zasadzie pomnożenia liczby dni roboczych w danym miesiącu przez dzienną stawkę żywieniową. w przypadku nieobecności dziecka rozliczenia płatności nastąpi w następnym miesiącu (zwracany jest koszt stawki żywieniowej za każdy dzień)

Przykład:

ilość dni roboczych w miesiącu x 5,50zł + opłata za każdą przekraczającą godzinę

Przedszkolowo.pl logo