ZAPYTANIA OFERTOWE

Przedszkole Samorządowe w Rzekuniu
07 – 411 Rzekuń
ul. Nowa 7A
tel. 29 7617379
mail: przedszkolerzekun@o2.pl


ZAPYTANIE OFERTOWE
Z DNIA 19.10.2015R.
(Dotyczy: zakupu mebli przedszkolnych)

I ZAMAWIAJĄCY
Przedszkole Samorządowe w Rzekuniu
07 – 411 Rzekuń
ul. Nowa 7A
Nip: 758-19-58-115

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia: meble przedszkolne z kolorowymi frontami
Stolik przedszkolny 3 stopniowa regulacja , czworokątny z bezpiecznymi narożnikami 1200x700 – 15 szt.
Krzesło regulowane 3 stopniowa regulacja (siedzisko i oparcie ze sklejki) – 75 szt.
Krzesło obrotowe - 3 szt
Biurko dla nauczycieli (2 szuflady i 2 półki, wys. ok 80 cm) – 3 szt
Komplet mebli przedszkolnych (meblościanka):
szafki z szufladami na rolkach (ilość szuflad 25 szt.) - 6 szt.
szafka z plastikowymi pojemnikami na klocki (ilość pojemników 9szt.) - 3 szt.
szafka na pomoce dydaktyczne odkryta – 3 szt.
szafki na pomoce dydaktyczne z frontami – 6 szt.
szafka na pomoce dydaktyczne 1/2 z szufladami i 1/2 z frontem – 3szt.
Wymiar każdej szafki – szer. 100cm, wys. ok.78cm, gł. 43cm
Szatnia 6 osobowa z płyty meblowej – 10 szt.
Krzesła konferencyjne - 80 szt.
Stół konferencyjny dwuczęściowy 2x3m – 1 szt
Stolik świetlicowy składany 80x80 – 10szt.
2. Meble muszą posiadać wszelkie atesty i certyfikaty dopuszczające je do użytku dla ośrodków przedszkolnych. Meble muszą byćbezpieczne, dostosowane do wnętrz przedszkolnych i dostosowane do wieku dzieci 3-5 letnich.
3. Gwarancja na zamównienie 12 miesięcy
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia: 20.11.2015

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna zawierać:
1. Nazwę wykonanwcy
2. Adres wykonanwcy, nr telefonu, e-mail
3. NIP/REGON
4. Nr rachunku bankowego
5. Wartość wykonania przedmiotu zamówienia za:
a) cena netto …........................................zł (słownie …..........................)
b) podatek Vat ….................................... zł (słownie …..........................)
c)cena brutto …....................................... zł (słownie ….........................)
6. Termin realizacji zamówienia
7. Okres gwarancji

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta może być dostarczona za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: przedszkolerzekun@o2.pl, poczty polskiej lub dostarczona osobiście na adres 07 – 411 Rzekuń, ul. Nowa 7A do dnia 26.10.2015 wraz z załączoną symulacją cenową
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu28.10.2015r.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Płatność przelewem w ciągu 30 dni.

VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena 100%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów drogą telefoniczną.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela: Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu
tel. 29 7617379 oraz pod adresem mail: przedszkolerzekun@o2.pl

IX. ZAŁĄCZNIKI
Wzór formularza ofertowego dostępny w zakładce KOMNUNIKATY
Przedszkolowo.pl logo