SYLWETKA DZIECKA KOŃCZĄCEGO PRZEDSZKOLE

DZIECKO KOŃCZĄCE PRZEDSZKOLE ZGODNIE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ POWINNO POSIADAĆ KOMPETENCJE:

I. W zakresie umiejętności społecznych - porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie
w zabawie:
 obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy; swobodnie porozumiewa się z dorosłymi osobami i rówieśnikami
 przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;
 w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań;
 wie, że nie należy chwalić się bogactwem i dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach, a także, że nie należy wyszydzać i szykanować innych;
 umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania; wie, komu można podawać takie informacje.

II. W zakresie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturowych, wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku:
 umie poprawnie umyć i wytrzeć się oraz umyć zęby;
 właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu i sprząta po sobie;
 samodzielnie korzysta z toalety;
 samodzielnie ubiera i rozbiera się, dba o osobiste rzeczy i nie naraża ich na zgubienie lub kradzież;
 utrzymuje porządek w swoim otoczeniu.

III. W zakresie mowy:
 zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym,
gramatycznym, fleksyjnym i składniowym;
 mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji;
 uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi ważnych sprawach;
 w zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach i decyzjach.

IV. W zakresie zdrowia i sprawności fizycznej:
 dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia;
 dostrzega związek pomiędzy chorobą a leczeniem, poddaje się leczeniu, np. wie, że przyjmowanie lekarstw
i zastrzyki są konieczne;
 jest sprawne fizycznie lub jest sprawne na swoje możliwości, jeżeli jest dzieckiem mniej sprawnym ruchowo;
 uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej.

V. W zakresie bezpieczeństwa własnego i innych:
 wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc , umie o nią poprosić;
 orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze środków transportu;
 zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich;
 wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych (np. środków czystości);
 próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w domu; ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie.

VI. W zakresie sztuki (teatr, muzyka, plastyka):
 wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, przedstawieniu, w teatrze, w kinie;
 odgrywa role w zabawach parateatralnych posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem; umie posługiwać się rekwizytami (np. maską);
 śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu;
 dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyraża je pląsając lub tańcząc;
 tworzy muzykę korzystając z instrumentów perkusyjnych (oraz innych przedmiotów),a także improwizuje ją ruchem;
 w skupieniu słucha muzyki, w tym także muzyki poważnej;
 przejawia, w miarę swoich możliwości, zainteresowanie wybranymi zabytkami i dziełami sztuki oraz tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu;
 umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych;
 wykazuje zainteresowanie malarstwem, rzeźbą i architekturą (także architekturą zieleni i architekturą wnętrz).

VII. W zakresie techniki:
 wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materiałów (np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa („potrafię to zrobić”) i odczuwa radość z wykonanej pracy;
 używa właściwie prostych narzędzi podczas majsterkowania;
 interesuje się urządzeniami technicznymi (np. używanymi w gospodarstwie domowym), próbuje rozumieć, jak one działają i zachowuje ostrożność przy korzystaniu z nich.

VIII. W zakresie środowiska, zrozumienia istoty zjawisk atmosferycznych i w unikania zagrożeń.:
 rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku; podejmuje
rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody, np. nie stoi pod drzewem w
czasie burzy, nie zdejmuje czapki w mroźną pogodę;
 wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji, np. że będzie padał deszcz, śnieg, wiał
wiatr; stosuje się do podawanych informacji w miarę swoich możliwości.
 wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie;
 wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm) i
wzrostu roślin (światło, temperatura, wilgotność);
 potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach roku; wie, w jaki sposób
człowiek może je chronić i pomóc im, np. przetrwać zimę.

IX. W zakresie edukacji matematycznej i rozwoju intelektualnego:
 liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego;
 wyznacza wynik dodawania i odejmowania pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych;
 ustala równoliczność dwóch zbiorów, a także posługuje się liczebnikami porządkowymi;
 rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów;
 wie, na czym polega pomiar długości i zna proste sposoby mierzenia: krokami, stopa za stopą;
 zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku.
 przewiduje, w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach
(wnioskowanie o wprowadzanych i obserwowanych zmianach);
 grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne;
 stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć.
X. W zakresie czytania i pisania:
 potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynając od lewej strony kartki;
 potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach;
 dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania;
 interesuje się czytaniem i pisaniem; jest gotowe do nauki czytania i pisania;
 słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich; interesuje się książkami;
 układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski w słowach o
prostej budowie fonetycznej;
 rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz często stosowanych oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu.

XI. W zakresie wychowania obywatelskiego
 wymienia imiona i nazwiska osób bliskich, wie gdzie pracują, czym się zajmują;
 zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje i orientuje się w rolach społecznych
pełnionych przez ważne osoby, np. policjanta, strażaka;
 wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest Warszawa;
 nazywa godło i flagę państwową, zna polski hymn i wie, że Polska należy do Unii Europejskiej;
 wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa.
Czy Pani/Pana dziecko potrafi:
 Samo zawiązać sznurowadła i zapiąć guziki.
 Skakać na jednej nodze, na obu nogach.
 Czy chętnie bierze udział w zabawach ruchowych?
 Lepić z plasteliny.
 Ciąć nożyczkami wg wytyczonej linii prostej i krzywej.
 Prawidłowo wymawiać wszystkie głoski?
 Czy w opowiadaniu, opisie obrazka, czy odpowiadając na pytania posługuje się pełnymi
zdaniami?
 Czy wyraża się poprawnie pod względem gramatycznym?
 Czy łatwo dobiera właściwe słowa?
 Czy odróżnia lewą stronę swego ciała od prawej?
 Czy posługuje się zawsze jedną ręką w pracach wymagających wyboru?
 Kolorując obrazek, nie wykracza poza linie?
 Obchodzić się z przyborami do pisania, czy lubi rysować.
 Narysować postać ludzką, która jest kompletna, a części ciała rozmieszczone są właściwie.
 Grupować klocki wg barwy, kształtu, wielkości.
 Znaleźć kilka różnic w dwu obrazkach pozornie identycznych
 Grupować przedmioty i obrazki wg określonych kryteriów
 Kojarzyć przedmioty lub obrazki „pasujące do siebie” np. sanki – śnieg.
 Dobrać do wzoru takie same obrazki, litery, słowa.
 Odtworzyć wzór z klocków.
 Prawidłowo różnicować dźwięki z otoczenia.
 Wyróżnić głoskę na początku, na końcu, w środku wyrazu.
 Różnicować dźwięki podobne np. kura - góra (k - g).
 Rozwiązywać proste zagadki.
 Skupić się na wykonywanej czynności.
 Wysłuchać 4 - 5 poleceń, następnie zastosować się do nich.
 Po skończonej pracy posprzątać po sobie.
 Dokończyć rozpoczętą pracę.
 Zgodnie bawić się z rówieśnikami.
 Podporządkować się poleceniom dorosłych.
Przedszkolowo.pl logo