STATUT PRZEDSZKOLA

ROZDZIAŁ I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Przedszkole Samorządowe w Rzekuniu, zwane dalej ,, przedszkolem” jest przedszkolem publicznym.
2. Siedziba przedszkola znajduje się przy ulicy Nowej 7
3. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Rzekuń.
4. Nadzór pedagogiczny sprawuje sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty, delegatura w Ostrołęce.
5.Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu:

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
07-411 Rzekuń, ul: Nowa 7 A
tel:(029) 761-73-79
NIP 758-19-58-115, Regon 000912706
6. Organ prowadzący może nadać przedszkolu imię na wniosek Rady Pedagogicznej.

ROZDZIAŁ II.
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 3.

1.Przedszkole realizuje bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstaw programowych.
2.Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o systemie oświaty oraz przepisów wydanych na jej podstawie, a w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
3.Praca wychowawczo-dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o zatwierdzony przez MEN program wychowania przedszkolnego. Zajęcia, podczas których jest realizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego, są prowadzone na podstawie programu wychowania przedszkolnego dopuszczonego do użytku w przedszkolu przez dyrektora przedszkola, oraz programy autorskie podjęte uchwałą, jako zestawy obowiązujących w placówce, programów.
4. Celem przedszkola jest:
a) objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz warunków do prawidłowego rozwoju, w atmosferze akceptacji i tolerancji
b)wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi, w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym
c)współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
d)przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej.

1. Do podstawowych zadań przedszkola należy:
a)stworzenie miejsca w którym dzieci czują się szczęśliwie
b)współdziałanie z rodziną dziecka w celu rozpoznawania i zaspokajania jego potrzeb
c) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej
d) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi
e) niesienie pomocy dzieciom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest ta pomoc i wsparcie
f) organizowanie pomocy materialnej dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej
g) stwarzanie dzieciom warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie
h) zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego zachowania, zachowań prozdrowotnych i proekologicznych
i)odnajdywanie przez dziecko swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie, uczenie komunikowania się z otoczeniem
j)budowanie systemu wartości poprzez wprowadzanie dziecka w świat wartości uniwersalnych i etycznych : miłości, dobra, prawdy, piękna.
l)wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy w poznawaniu i rozumieniu siebie i świata.
ł)wspieranie działań twórczych dziecka w różnych dziedzinach jego aktywności

1. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalony jest w rocznym planie pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz w miesięcznych planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych

§ 4.

1. Celem organizowania w przedszkolu pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest:

a) wspieranie rozwoju dziecka
b) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i edukacyjnych
c) umożliwiane rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli.

1. Do głównych zadań przedszkola należy:

a) diagnozowanie rozwoju dziecka i dokumentowanie tego rozwoju
b) diagnozowanie środowiska dziecka
c) rozpoznawanie potencjalnych możliwości dziecka
d) rozpoznawanie potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia
e) rozpoznawanie przyczyn trudności dziecka
f) organizowanie zajęć dla dzieci niepełnosprawnych w integracji z dziećmi pełnosprawnymi
g) zapewnienie realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego
h) zatrudnienie w miarę potrzeb nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania z innymi nauczycielami zintegrowanych zajęć i działań
i) pomoc w realizacji programu opracowanego przez zespół, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania wychowankowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej
j) organizowanie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej
k) podejmowanie działań profilaktycznych i korekcyjno-kompensacyjnych
l) wspieranie dziecka uzdolnionego
m) podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu przedszkola i wspieraniu nauczycieli w tym zakresie
n) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, nauczycieli i rodziców

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy:

a) z :rodzicami ( opiekunami)
b) innymi przedszkolami i placówkami
c) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi
a) podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży
b) placówkami doskonalenia nauczycieli

4. Objęcie dziecka zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi, logopedycznymi, socjoterapeutycznymi, oraz innymi zajęciami o charakterze terapeutycznym wymaga zgody rodziców/ lub opiekunów prawnych.
5. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana z inicjatywy:
a) rodziców ( opiekunów)
b) nauczycielki grupy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z wychowankiem
c) pomocy nauczyciela
d) poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej
e) asystenta edukacji romskiej
7 . Pomoc psychologiczno-pedagogiczna na terenie przedszkola może być organizowana w formie:
a) obserwacji rozwoju dziecka prowadzonej przez nauczyciela
b) prowadzenia zajęć o charakterze terapeutycznym
c) porad, szkoleń, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli
d) zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców
e) zajęć logopedycznych
f) zajęć indywidualnych ( praca indywidualna z dzieckiem)
8. Na terenie przedszkola zatrudniony może być psycholog, logopeda
9. Do zadań logopedy należy w szczególności:
a) przeprowadzanie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dzieci
b) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci
c) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy dla rodziców i nauczycieli
d) branie udziału w pracach zespołu do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w miarę potrzeb.
10. Zajęcia logopedyczne organizowane są głownie dla dzieci 5 – 6 letnich z zaburzeniami mowy, częstotliwość ich odbywania uzależniona jest od ilości potrzebujących.
11. Zajęcia odbywają się w grupach 2-4 osobowych, lub indywidualnie
12. Logopeda dokumentuje swoja pracę w dzienniku zajęć dodatkowych.
13. Do zadań psychologa zatrudnionego w przedszkolu należy:
a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących dzieci oraz sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju dziecka
b) organizowanie i prowadzenie obserwacji dzieci, dokumentowanie spostrzeżeń z obserwacji
c) prowadzenie konsultacji i warsztatów z nauczycielami i rodzicami
d) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, określenie ich przyczyn i możliwości wyeliminowania
e) prowadzenie dokumentacji z podejmowanych działań
f) branie udziału w pracach zespołu do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

14. Do zadań nauczyciela przedszkola w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej należy:
a) rozpoznawanie możliwości rozwojowych dziecka i podejmowanie działań związanych z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej
b) przekazywanie rodzicom wniosków z prowadzonej obserwacji
c) informowanie rodziców na bieżąco o postępach dziecka
d) uzgadnianie z zespołem do udzielania pomocy kierunków pracy wychowawczo-dydaktycznej z dzieckiem, dostosowywania się do jego wskazówek
e) prowadzenie zajęć terapeutycznych przez wykwalifikowanego nauczyciela w grupach z podziałem na deficyty rozwojowe czy problemy wychowawcze.

Cele i zadania przedszkola w zakresie organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi

§ 5.

1. Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci niepełnosprawne, niedostosowane społecznie, oraz zagrożone niedostosowaniem społecznym.
2. W uzasadnionych przypadkach w przedszkolu mogą być tworzone oddziały integracyjne w których może być zatrudniona pomoc nauczyciela za zgodą organu prowadzącego, dyrektor ustala zajęcia, w których uczestniczy pomoc ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych.
3. Stopień niesprawności musi być określony przez specjalistę.
4 Przedszkole określa warunki organizowania opieki wychowawczo-dydaktycznej dla dzieci niepełnosprawnych na każdym etapie edukacyjnym w integracji z dziećmi pełnosprawnymi najbliżej ich miejsca zamieszkania, których liczba w oddziale integracyjnym w przedszkolu ogólnodostępnym powinna wynosić do 20, w tym do 5 dzieci niepełnosprawnych.
5.Liczba dzieci w oddziale specjalnym w przedszkolu ogólnodostępnym( jeśli taki istnieje), w zależności od rodzaju niepełnosprawności dzieci, powinna wynosić:
a) w oddziale dla dzieci niesłyszących i słabo słabosłyszących- do 6
b) w oddziale dla dzieci niewidomych i słabo widzących- do 10
c) w oddziale dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją- do 12
d) w oddziale dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym- do 10
e) w oddziale dla dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi- do 4
4. Specjalista orzeka też czy dziecko może uczęszczać do przedszkola bez narażania jego
bezpieczeństwa i bezpieczeństwa innych dzieci
5. Dziecko niepełnosprawne może zostać skreślone z listy dzieci uczęszczających do
przedszkola w przypadku gdy nie zaadoptuje się do warunków przedszkolnych, gdy
jego zachowanie będzie zagrażało bezpieczeństwu pozostałych dzieci.

Cele i zadania Przedszkola w zakresie umożliwiania dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości religijnej

§ 6.

1. Przedszkole organizuje naukę religii dla wszystkich oddziałów.
2. Religia organizowana jest na życzenie rodziców , wyrażone w formie pisemnej.
3. Dzieci które nie uczestniczą w zajęciach religii, pozostają pod opieką nauczycielki.
4. Nauczanie religii odbywa się w wymiarze 2 zajęć tygodniowo dla każdego oddziału, przy. czym zajęcia dla 3-4 latków trwają ok. 15 minut, dla 5-6- latków około 30 minut.
5. Przedszkole zatrudnia nauczyciela religii wyłącznie na podstawie imiennego skierowania wydanego przez biskupa diecezjalnego.
6. Nauczyciela religii wizytuje wizytator wyznaczony przez biskupa, natomiast metodycznie podlega on dyrektorowi przedszkola.
7. Nauczanie religii odbywa się w oparciu o program zatwierdzony przez władze kościelne.
8. Nauczyciel religii wpisuje zajęcia z religii do dziennika zajęć przedszkola.
9. Przedszkole umożliwia rodzicom (opiekunom) spotkania z nauczycielem religii.


Sposoby realizacji zadań przedszkola z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny i przygotowania do podjęcia nauki w szkole

§ 7.

1. Prowadzenie obserwacji i diagnozy rozwoju dziecka z wykorzystaniem technik i narzędzi wypracowanych przez nauczycielki poszczególnych grup ( np. arkusze obserwacji , karty obserwacji, arkusz badania gotowości szkolnej, i inne).
2. Umożliwienie dzieciom uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych w ramach realizacji podstawy programowej w salach zabaw, na przedszkolnym placu zabaw lub poza terenem, np. w ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym.
3. Różnicowanie stopni trudności stawianych dzieciom zadań, dostosowanie ich do możliwości dzieci.
4. Organizowanie dodatkowych zajęć wspomagających rozwój dziecka lub umożliwiających rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci, a mianowicie; nauka języka angielskiego
rytmiki lub nauka tańca towarzyskiego
a. zajęcia dodatkowe organizowane są na wniosek rodziców, po przeanalizowaniu możliwości lokalowych i organizacyjnych przedszkola.
b. zajęcia dodatkowe są dodatkowo opłacane przez rodziców
c. zajęcia dodatkowe prowadzone są przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia tego typu zajęć oraz do pracy z dziećmi.
5. Umożliwianie dzieciom rozwijania swoich uzdolnień poprzez uczestnictwo w konkursach organizowanych na terenie przedszkola, w środowisku lokalnym oraz o zasięgu ogólnopolskim.
6. Planowanie pracy z dziećmi uwzględnia zadania z różnych form aktywności dziecka, różnorodne formy organizacyjne, w tym pracę indywidualną.
7. W pracy z dziećmi uwzględnia się ich propozycje zabaw i zajęć
8. Wspomaganie rodziców w wychowaniu dziecka i przygotowaniu dzieci 5, 6-letnich do podjęcia nauki w szkole.
9. Tworzenie warunków do realizacji obowiązku przygotowania dzieci 5, 6-letnich do podjęcia nauki w szkole .
10. Informowanie rodziców o sposobach diagnozowania rozwoju dziecka.
11. Przedstawianie rodzicom dzieci 5, 6- letnich, dwa razy w roku, ustnej lub pisemnej informacji o poziomie przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole.
12. Przekazuje rodzicom pisemną informację dotyczącą końcowej diagnozy o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole
13. Zapoznawanie rodziców, przynajmniej dwa razy w roku, na spotkaniach grupowych z efektami pracy wychowawczej i edukacyjnej w poszczególnych grupach.
14 Informowanie rodziców na spotkaniach indywidualnych i konsultacjach o postępach dziecka, zapoznawanie z dokumentacją dotyczącą jego rozwoju, uzgadnianie
kierunków pracy z dzieckiem.
15. Umożliwianie rodzicom i dzieciom korzystania z pomocy (jeśli jest zatrudniony w przedszkolu) psychologa, logopedy poprzez indywidualny kontakt lub uczestnictwo warsztatach.
16. W razie potrzeby umożliwianie kontaktu ( jeśli placówka ma taką możliwość) ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej instytucji powołanej do świadczenia pomocy dziecku i rodzinie.
17. W przedszkolu za zgodą rodziców mogą być przeprowadzone badania psychologiczne, pedagogiczne lub logopedyczne
18. Udostępnianie literatury pedagogicznej , zgromadzonej w bibliotece przedszkolnej.

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem

§ 8.

1. Każda grupa przedszkolna powierzona jest opiece 1 lub 2 nauczycielek.
2. Podczas pobytu w przedszkolu dzieci pozostają pod opieką nauczycielek.
3. Nauczycielka odpowiada za bezpieczny pobyt dziecka w grupie
4. W grupie dzieci 3,4-letnich dodatkowo zatrudniona jest pomoc nauczycielki, która
pomaga w sprawowaniu opieki nad dziećmi
5. W przedszkolu uwzględniane są zasady ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny zdrowia
psychicznego w ramowym rozkładzie dnia .
7. Przedszkole zapewnienia właściwy stan urządzeń i sprzętu w salach i na placu zabaw,
gwarantujący pełne bezpieczeństwo użytkowników.
8. Sprzęt i meble w przedszkolu są zgodne z Normami Polskimi i dostosowane do
wzrostu dzieci i rodzaju zajęć
9.W przygotowaniu dzieci do wyjścia pomaga nauczycielce pomoc nauczyciela lub woźna ( jeśli dysponuje czasem)
10. W czasie pobytu dzieci na placu zabaw, rodzice chcący odebrać dziecko z przedszkola zgłaszają się bezpośrednio do nauczycielki, pod opieką której znajduje się dziecko.
11. Nauczyciel organizujący zajęcia poza budynkiem przedszkola sprawdza ilość dzieci
przed wyjściem, w trakcie organizowanych poza budynkiem zajęć oraz po przybyciu
do budynku.
do budynku.
12. W trakcie zajęć poza terenem przedszkola zapewnione jest przynajmniej 2 opiekunów
na 30 dzieci.
13. W przypadku organizowania wycieczki poza Rzekuń zapewniona jest opieka zgodna z regulaminem spacerów i wycieczek obowiązującym w Przedszkolu.
14. W przypadku nieobecności nauczycielki danej grupy, zastępstwo organizuje dyrektor, pierwszeństwo w realizacji tych zastępstw ma drugi nauczyciel pracujący w oddziale.
Jeżeli liczba dzieci na to pozwala grupa może zostać podzielona.
15. Za bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć dodatkowych odpowiada osoba prowadząca
te zajęcia.
16. Dzieci uczestniczące w zajęciach dodatkowych odbierane są przez osoby prowadzące
te zajęcia od nauczycielek poszczególnych grup a po zajęciach ponownie przekazywane nauczycielce.
17. Dzieci są ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków za zgoda rodziców, opłatę z tego tytułu uiszczają rodzice na początku roku szkolnego.
18. Każdorazowo nauczycielka kontroluje miejsce przebywania dzieci( sale zajęć, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt i pomoce z których korzystają wychowankowie.
19. Nauczycielka opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiej nauczycielki, informując ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.
20.Nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi.
21. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji gdy ta pomoc jest niezbędna. Powiadomić dyrekcję oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach np.: temperatura.
22. W wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.
23. W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie bez zgody rodziców poza udzieleniem pomocy w nagłych wypadkach.

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

§ 9.

1. Rodzice ( opiekunowie ) mają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania
dzieci z przedszkola, możliwie w określonych w rozkładzie godzinach.
2. Do przyprowadzania lub odbierania dziecka rodzice ( opiekunowie) mogą upoważnić
na piśmie złożonym u nauczycielki grupy osobę zapewniającą dziecku pełne
bezpieczeństwo.
3. Upoważnienie do odbioru dziecka w przedszkolu musi zawierać:
datę
imię i nazwisko osoby upoważniającej
imię i nazwisko osoby upoważnionej
stopień pokrewieństwa lub znajomości
termin, na jaki wydane jest upoważnienie
4. Upoważnienia przechowywane są u nauczycielek grupy.
5. Rodzice ( opiekunowie) zobowiązani są do przekazania dziecka nauczycielce danej grupy, wprowadzając do sali zajęć.
6. Rodzice ( opiekunowie) osobiście odbierają dziecko od nauczycielki.
7. Rodzice przez domofon mogą sygnalizować chęć odebrania dziecka.
8. Dziecko nie może wyjść z sali, dopóki nauczyciel nie upewni się, że dziecko
odbierane jest przez odpowiednią osobę.
9. W przypadku nie odebrania dziecka z przedszkola i po wyczerpaniu możliwości
skontaktowania się z rodzicami ( opiekunami) nauczycielka przekazuje dziecko pod
opiekę odpowiedniego pracownika najbliższego komisariatu Policji w Rzekuniu.
10. Do przedszkola przyprowadzane są dzieci w pełni zdrowe. W razie wątpliwości,
co do stanu zdrowia dziecka, rodzic może być zobowiązany do dostarczenia
stosownego zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka .
11.Spóźnienie dziecka do przedszkola rodzic zgłasza osobiście lub telefonicznie do godz.9,00.
12.Dzieci dowożone autokarem szkolnym są przyprowadzane i odbierane przez opiekuna autokaru, który przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność prawną za ich bezpieczeństwo. Nauczyciel przygotowuje do wyjścia dzieci z sali zajęć, woźna lub opiekun autokaru odbiera je z sali pomaga w ubieraniu się . Opiekun wychodzi z przedszkola z dziećmi do autokaru.

ROZDZIAŁ III.
ORGANY PRZEDSZKOLA

ORGANAMI PRZEDSZKOLA SĄ:

1.Dyrektor przedszkola
2.Rada Pedagogiczna
3.Rada Rodziców

Dyrektor przedszkola

§ 10.
1. Dyrektor przedszkola jest wybierany w drodze konkursu przez organ prowadzący
2. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje ją na zewnątrz. Jest zwierzchnikiem dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników obsługi.
4. Dyrektor przygotowuje arkusz organizacji przedszkola i przedstawia go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu
5. Dyrektor sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci, zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy.
6. Przewodniczy radzie pedagogicznej i realizuje jej uchwały
7. Sprawuje nadzór pedagogiczny, gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach.
8. Ustala ramowy rozkład dnia na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców ( prawnych opiekunów)
9. Zapewnia pomoc nauczycielom w ich doskonaleniu zawodowym i uzyskaniu stopni
awansu zawodowego.
10. Dyrektor występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w
sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych
pracowników przedszkola.
11. Dyrektor w wykonaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą
Rodziców oraz rodzicami. Zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola, w przypadku wyrażenia sprzecznych opinii organizuje negocjacyjne spotkania zainteresowanych organów przedszkola.
12.Opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego i przedstawia go na radzie pedagogicznej oraz na radzie rodziców na początku roku szkolnego.
13.Powołuje zespól do sprawa ewaluacji z koordynatorem
14. Tworzy zespół do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
- dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej- niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii,
-dla dziecka, który nie posiada orzeczenia lub opinii – niezwłocznie po przekazaniu przez nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia dziecka pomocą, Dyrektor wyznacza osobę koordynującą pracą zespołem, do zadań którego należy:
- ustalenie zakresu, w którym dziecko wymaga pomocy psychologiczno- pedagogicznej
-określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania pomocy
Spotkanie zespołu odbywa się w miarę potrzeb, zwoływane są przez osobę koordynującą pracą zespołu. O ustalonych dla wychowanka formach, sposobach i okresach udzielania pomocy, oraz o wymiarze godzin niezwłocznie informuje rodziców na piśmie. Rodzice mogą uczestniczyć w pracach zespołu, o terminie spotkania informuje dyrektor.
15.Dyrektor przedszkola przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w
roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola.
16.Dysponuje środkami finansowymi przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
17. Prowadzi dokumentacje kancelaryjno-archiwalną i finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
18. Podejmuje decyzje o przyjęciu lub usunięciu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną
19. Przekazuje aktualne przepisy prawne dotyczące oświaty na posiedzeniach rad pedagogicznych, poprzez konsultacje indywidualne, robocze spotkania z radą pedagogiczną. Pomaga nauczycielom w interpretacji prawa oświatowego. Gromadzi ustawy, rozporządzenia, przepisy prawne w teczce dostępnej dla rady pod nazwą ,,Akty prawne”.
20. Ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.

Rada Pedagogiczna

§ 11.

1.Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia dzieci.
2.W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu, katecheta oraz specjaliści udzielający pomocy psychologiczno- pedagogicznej zatrudnieni w przedszkolu.
3.Rada Pedagogiczna działa w oparciu o przyjęty regulamin, przewodniczącym jest dyrektor przedszkola, prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej, oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem
4.Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli
podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy wychowanków
opiniowanie tygodniowego planu pracy
przygotowanie projektu Statutu Przedszkola, uchwalenie go i wprowadzanych do niego aneksów
uchwalenie regulaminu pracy rady pedagogicznej
ustalenie w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii rady rodziców zestawu programów wychowania przedszkolnego, oraz zestawu podręczników
zatwierdzanie planów pracy
zatwierdzania programu wychowawczego ( jeśli istnieje potrzeba opracowania takiego programu)
5.Rada Pedagogiczna opiniuje:
organizację pracy przedszkola
projekt planu finansowego
wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród, w tym nagród Wójta i Dyrektora
kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola wskazanego bez konkursu
przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola
dopuszczenie do użytku w przedszkolu programu wychowania przedszkolnego
6.Do podstawowych zadań Rady Pedagogicznej należy:
planowanie i organizowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej
organizowanie wewnątrz przedszkolnego doskonalenia nauczycieli
poszukiwanie nowych rozwiązań metodycznych
pomoc koleżeńska w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych
współdziałanie z Radą Rodziców i organizacjami działającymi na rzecz dzieci
7. Zebrania Rady Pedagogicznej organizowane są nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku lub w miarę bieżących potrzeb
8.Inicjatorem zebrań Rady Pedagogicznej może być:
Dyrektor
Rada Pedagogiczna
Organ prowadzący
9. Termin zwołania Rady Pedagogicznej powinien być podany w miarę możliwości na
tydzień przed posiedzeniem z podanymi wcześniej zagadnieniami do dyskusji i
planowanym czasem trwania.
10. W zebraniach mogą brać udział (z głosem doradczym) osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
11. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego przedszkole o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora.
12. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są większością głosów, w obecności połowy liczby jej członków
13. Zebrania rady pedagogicznych są protokołowane
14. Rada pedagogiczna powołuje spośród siebie zespół do rozstrzygania ewentualnych spraw spornych uzgadniania stanowisk co do podjęcia decyzji
15. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały rady pedagogicznej jeśli jest ona niezgodna z prawem i niezwłocznie powiadamia o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny
16. Zasady działania rady pedagogicznej określa regulamin jej działalności
17. Członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są do współdziałania i współtworzenia atmosfery życzliwości oraz do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach
Rady Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste wychowanków, ich rodziców lub pracowników przedszkola .


Rada Rodziców

§ 12.

1. Rada rodziców - jest społecznie działającym organem na rzecz placówki.
2. Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców wychowanków uczęszczających
do przedszkola.
3..Wybory do rady rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym
4. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu z rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danego oddziału
5. rada rodziców liczy tyle członków, ile jest oddziałów w przedszkolu
6. Rada Rodziców uchwala regulamin swej działalności, który powinien określać wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady oraz szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów
7. Celem działalności Rady Rodziców jest
- uczestniczenie w życiu przedszkola dla podnoszenia jakości pracy i zaspakajania potrzeb dzieci
- współdziałanie z dyrektorem i Radą Pedagogiczną w zaznajamianiu rodziców z działalnością edukacyjną przedszkola i wynikającymi z niej zadaniami dla rodziców
-prezentowanie wobec nauczycieli, dyrekcji przedszkola oraz władz oświatowych opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach przedszkola
- pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji zadań przedszkola
8. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł.
9.Rada Rodziców wspiera działalność opiekuńczo – wychowawczo-dydaktyczną przedszkola tak, aby odpowiadała oczekiwaniom rodziców i dzieci
10. W posiedzeniach Rady Rodziców uczestniczyć może z głosem doradczym dyrektor placówki.
11. koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji
12. wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów

ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 13.

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci
zgrupowanych według zbliżonego wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań
i uzdolnień.
2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
3. W przedszkolu jest 4 oddziały ( ich liczba może się zwiększyć w zależności od liczby przyjętych dzieci)

§ 14.

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o podstawę
wychowania przedszkolnego, programów wybranych z zestawu programów
przedszkolnego zalecanego przez MEN oraz programów autorskich.
2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. Zajęcia organizowane są na zasadzie
integrowania różnych form aktywności dziecka.
3. Na życzenie rodziców organizowane są zajęcia dodatkowe - zajęcia z rytmiki,
nauka języka angielskiego Koszt prowadzenia zajęć dodatkowych ponoszą w całości
rodzice.
4. Czas trwania zajęć organizowanych przez nauczycieli oraz prowadzonych dodatkowo,
w tym nauki religii jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
z dziećmi w wieku 3-4 lat-około 15 min
z dziećmi w wieku 5-6 lat-około 30 min.
5. Zajęcia prowadzone w przedszkolu dokumentowane są w określonej przepisami dokumentacji:
dziennik zajęć
miesięczne plany aktywności dzieci w poszczególnych grupach
dokumentacja dotycząca diagnozy rozwoju dziecka
dzienniki zajęć dodatkowych.

§ 15

1. Szczegółową organizację pracy opiekuńczo wychowawczo dydaktycznej w danym
szkolnym określa arkusz organizacyjny Przedszkola Samorządowego opracowany przez dyrektora przedszkola i zatwierdzony przez organ prowadzący.
2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się
- czas pracy poszczególnych oddziałów, liczbę dzieci
liczbę pracowników pedagogicznych /w tym dyrektora
liczbę pracowników administracji i obsługi
zajęcia dodatkowe ( jeśli takie istnieją)
3. W arkuszu organizacyjnym określona jest ilość godzin pracy przedszkola
finansowanych przez Gminę , czas realizacji podstawy programowej w danym roku szkolnym
4. Odpowiednio do warunków organizacyjnych i potrzeb przedszkola, w porozumieniu
z organem prowadzącym można utworzyć stanowisko wicedyrektora przedszkola.

§ 16.

1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny zdrowia psychicznego oraz oczekiwań rodziców:

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.30-8.00 RANEK - zabawy wynikające z własnej aktywności dziecka, zabawy dydaktyczne, prace porządkowo-gospodarcze i hodowlane, kontakty indywidualne, rozmowy, zabawy i ćwiczenia wynikające z potrzeb i zainteresowań dziecka, ćwiczenia poranne, ruchowe.

9.00-9.30-ŚNIADANIE , czynności higieniczne
9.45-10.15 Śniadanie Gr.IV
9.30-11.30 - zajęcia organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela. wyzwalające aktywność w różnych sferach rozwojowych, zabawy w ogrodzie, spacery, zajęcia w plenerze , wycieczki związane z realizacją programu wychowania przedszkolnego

11.30.12.00 zabiegi higieniczne ,przygotowanie do obiadu

11.30-12.30 gr IV - tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej , ruchowej, werbalnej dzieci, praca indywidualna kompensacyjno-stymulacyjna z dziećmi wyróżniającymi się uzdolnieniami i zainteresowaniami, zabawy sprzyjające osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole.

12.00-12.30 – OBIAD gr I. II. III.

12.30-14.00 - WYPOCZYNEK DZIECI,
Gr.I, II,III zabawy swobodne, zabawy tematyczne, zajęcia i ćwiczenia indywidualne, zajęcia sprzyjające rozwijaniu uzdolnień dzieci, pobyt na świeżym powietrzu
Gr III, IV : zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci, ich zainteresowań, ćwiczenia i zajęcia indywidualne i zespołowe o charakterze korekcyjno- kompensacyjnym, pobyt na świeżym powietrzu.

14.00 – 14.30-PODWIECZOREK

14.30-16.30 - swobodne zabawy dzieci w kącikach zainteresowań, sytuacje wychowawcze organizowane przez nauczycielki oraz podejmowane z inicjatywy dzieci,
zajęcia indywidualne, rozchodzenie się dzieci.
Zajęcia z rytmiki i religia realizowane są w ramach podstawy programowej.
Zajęcia dodatkowe odbywają się w godzinach popołudniowych
Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez Dyrektora Przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczycielki grup ustalają szczegółowy rozkład
dnia z uwzględnieniem potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci
3. Prace z dziećmi nauczyciel planuje cyklicznie, opracowując miesięczny plan rozwoju
aktywności dziecka
4. Plan pracy ma charakter otwarty, pozwalający na uwzględnienie propozycji dzieci.
5. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy
pobyt dzieci na dworze ( plac zabaw, spacery itp.)

§ 17.

1. Przedszkole jest placówką nieferyjną prowadzi działalność przez cały rok z wyjątkiem
przerw wakacyjnych ustalonych z organem prowadzącym, na wspólny wniosek
dyrektora w uzgodnieniu z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną.
2. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 16. 30, od poniedziałku do piątku
3. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w godzinach
8.30- 12.30, w gr IV od 7.30-12.30, w wymiarze 5 godzin dziennie.
4. W przedszkolu dzieci mogą korzystać z 3 posiłków: śniadania, obiadu i podwieczorku.
5. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu składa się z opłaty za wyżywienie regulowane zarządzeniem dyrektora placówki, oraz za świadczenia określone w umowie zawartej między dyrektorem placówki a rodzicem/ prawnym opiekunem
6. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada odpowiednie pomieszczenia oraz
teren przedszkolny z odpowiednim wyposażeniem:
a. sale zajęć dla poszczególnych oddziałów
b. szatnie dla dzieci
c. pomieszczenia administracyjno-gospodarcze
d. pokój nauczycielski
e. ogród przedszkolny wyposażony w sprzęt zabawowy i rekreacyjny
f. kuchnię
g. stołówkę
7. Przedszkole może być miejscem nieodpłatnych praktyk pedagogicznych dla kandydatów dla nauczycieli
8. Świadczenia przedszkola w zakresie realizacji podstawy programowej ( 5 godz.) jest nieodpłatne
9. Wysokość opłaty stałej za świadczenia z zakresu opieki i nauczania wykraczające poza podstawę programowa wychowania przedszkolnego, ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Gminy
10. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia lub zwolnień z odpłatności ustala się zgodnie z zarządzeniem dyrektora dotyczącym wyżywienia
11. Dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez dyrektora przedszkola i intendentkę,
w porozumieniu z Radą Rodziców.
12. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku dziecka
13. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności w placówce

ROZDZIAŁ V.
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 18.

1. W przedszkolu zatrudnia się dyrektora, nauczycieli oraz pracowników administracji
i obsługi wg etatyzacji zatwierdzonej przez organ prowadzący w Arkuszu
organizacyjnym pracy przedszkola
2. Zasady zatrudnienia i wynagrodzenia nauczycieli oraz innych pracowników określają
odrębne przepisy
3. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednej lub dwóch
nauczycielek, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań
4. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej
wskazane jest, aby nauczyciel opiekował się danym oddziałem przez cały okres
uczęszczania dzieci do przedszkola
5. Odpowiednio do warunków organizacyjnych i potrzeb przedszkola w porozumieniu
z organem prowadzącym można utworzyć stanowisko wicedyrektora

§ 19.

Każdemu pracownikowi określa się szczegółowy zakres obowiązków, której znajdują się w aktach osobowych lub w teczce ,, Przydziału obowiązków i czynności na dany rok szkolny”.

1. Do zadań NAUCZYCIELA należy :
a) nauczyciel odpowiada za życie , bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece dzieci
b) nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania oraz dąży do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystanie ich własnej inicjatywy
c) nauczyciel planuje pracę opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną w aspekcie miesięcznym, w oparciu o podstawę programową i wybrany program wychowania przedszkolnego
d)Nauczyciel organizuje pracę opiekuńczo- wychowawczo- dydaktyczną, odpowiada za jej jakość i efekty
e)Nauczyciel współdziała z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego oraz do uzyskiwania informacji dotyczących dziecka , jego rozwoju i zachowania
3. Do najważniejszych form współpracy nauczyciela z rodzicami należą:
a) rozmowy, konsultacje indywidualne
b) spotkania grupowe w zależności od potrzeb, przynajmniej 2 razy w roku
c) informowanie o bieżących sprawach grupy i zamierzeniach edukacyjnych poprzez prowadzenie grupowej tablicy informacyjnej
d) organizowanie, zajęć otwartych
e) organizowanie imprez i uroczystości
f) włączanie rodziców do współdziałania w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych a w szczególności w zakresie poprawy i wzbogacenia bazy materialnej placówki
4. Zakres zadań nauczycieli związanych ze współpracą z rodzicami w sprawach
opieki , edukacji i wychowania:
a) tworzenie klimatu wzajemnego szacunku i zaufania we wspólnych kontaktach
b) systematycznie udzielanie rzetelnych i obiektywnych informacji o rozwoju dziecka, jego zachowaniu, postępach , trudnościach
c) podejmowanie wspólnych działań w zakresie rozwoju i wychowania dziecka
d) propagowanie i udostępnianie literatury psychologiczno- pedagogicznej
e) uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunku i zakresu zadań realizowanych w przedszkolu
f) włączanie rodziców w całokształt działań przedszkola, uwzględnianie ich potrzeb, sugestii, oczekiwań
g) integrowanie rodziców ze sobą i z przedszkolem
h) zapoznawanie rodziców z zadaniami wynikającymi z programów pracy przedszkola ( Roczny Program Pracy, miesięczny plan rozwoju aktywności dziecka)
i) zachęcanie rodziców do działań na rzecz przedszkola
4. Nauczyciel prowadzi obserwację pedagogiczną mającą na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz ją dokumentuje
5. Nauczyciel współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną , zdrowotną , logopedyczną
6. Zgodnie z zasadą podmiotowego traktowania dziecka, nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków, stosuje twórcze, aktywizujące oraz dostosowane do ich możliwości rozwojowych, formy i metody pracy
7. Nauczyciel prowadzi następującą dokumentację pedagogiczną dotyczącą pracy w grupie:
a) dziennik zajęć
b) miesięczny plan rozwoju aktywności dziecka
c) dokumentację dotyczącą diagnozowania rozwoju dzieci
d) inną dokumentację uchwaloną przez Rade Pedagogiczną
8. Nauczyciel zobowiązany jest do planowania własnego rozwoju zawodowego,podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, samokształcenia poprzez uczestnictwo w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego oraz wzbogacania wiedzy fachowej i doskonalenia swoich umiejętności
9. Nauczyciel odpowiedzialny jest za stan powierzonego mu sprzętu, zabawek oraz innego mienia przedszkola
10. Do zadań nauczyciela przedszkola ponadto należy:

a) przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów BHP i p.poz. oraz obowiązującego w przedszkolu Regulaminu Pracy
b) podejmowanie i realizowanie dodatkowych zadań na rzecz przedszkola i środowiska
c) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizację jej postanowień i uchwał
d) wzbogacanie warsztatu pracy oraz troska o estetykę pomieszczeń
e) realizacja innych powierzonych przez dyrektora zadań wynikających z bieżącej działalności przedszkola

§ 20.

Do zakresu obowiązków innych pracowników należy:

1. POMOC NAUCZYCIELA :
spełnia czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do wychowanków, polecone przez nauczyciela dzieci grupy najmłodszej oraz inne wynikające z rozkładu czynności dzieci w ciągu dnia,
ściśle przestrzega postanowień regulaminu pracy, przepisów BHP i
pomaga przy czynnościach samoobsługowych dzieci, wspólnie z nauczycielką dba o ich zdrowie, bezpieczeństwo oraz estetyczny wygląd,
pomaga nauczycielce podczas spacerów, wycieczek i uroczystości przedszkolnych,
utrzymuje w czystości i sprawności zabawki oraz odkaża je w miarę potrzeb,
utrzymuje porządek w kącikach zabaw, dba o estetyczne urządzenie sali
wykonuje polecenia nauczycielki i jest do jej dyspozycji,
wspólnie z nauczycielką dba o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci,
zobowiązana jest do taktownego, kulturalnego stosunku wobec dzieci, rodziców
i współpracowników,
wspólnie z innymi pracownikami przedszkola dba o przyjazną atmosferę pracy,
wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora przedszkola,

2. INTENDENT

a . prowadzi zaopatrzenie placówki w niezbędne artykuły wg zapotrzebowania
ściśle przestrzega przepisów BHP i PPOŻ, Regulaminu Pracy oraz przepisów HACCP
sporządza raporty żywieniowe oraz pilnuje utrzymania się w stawce żywieniowej,
kieruje i sprawuje nadzór nad żywieniem w przedszkolu oraz nad przygotowaniem posiłków dbając o ich kaloryczność i zgodność z normami żywienia zbiorowego dzieci,
prowadzi magazyn i dokumentację magazynową zgodnie z obowiązującymi przepisami,
przy wykonywaniu obowiązków stosuje ściśle zasady ujęte w instrukcji obiegu dokumentacji finansowo-księgowej,
na bieżąco informuje dyrektora przedszkola w sprawach dotyczących swojej działalności
b. prowadzi kasę przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami,
przyjmuje opłaty za usługi świadczone przez przedszkole, na podstawie kwitariuszy przychodu
przyjmuje wpłaty na podstawie wystawionych kwitów przychodowych,
dokonuje wypłat na podstawie dokumentów zatwierdzonych przez dyrektora i głównego księgowego,
sprawdza pod względem formalnym i rachunkowym dowody stanowiące podstawę wypłaty,
jest odpowiedzialna za powierzone mienie
wykonuje wszelkie inne prace zlecone przez dyrektora przedszkola, a wynikające
z zajmowanego stanowiska.

5. WOŹNA

utrzymuje w należytej czystości przydzielone jej pomieszczenia i sprzęt,
ściśle przestrzega postanowień regulaminu pracy, przepisów BHP i PPOŻ.
utrzymuje w należytej czystości i pilnuje porządku w powierzonych jej pomieszczeniach,
utrzymuje w czystości i sprawności zabawki oraz odkaża je w miarę potrzeb,
wykonuje polecenia nauczycielki i jest do jej dyspozycji,
uczestniczy w zajęciach z dziećmi, przy których jest wymagana pomoc,
wspólnie z nauczycielką dba o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci,
zobowiązany jest do taktownego, kulturalnego stosunku wobec dzieci, rodziców
i współpracowników
wspólnie z innymi pracownikami przedszkola dba o przyjazną atmosferę w pracy,
wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora przedszkola.

6. KUCHARKA:

ściśle przestrzega postanowień regulaminu pracy, przepisów BHP i PPOŻ i przepisów HACCP
przyrządza punktualnie posiłki w sposób zgodny z normami dietetycznymi oraz zasadami higieny,
bierze udział w ustalaniu jadłospisów,
pobiera produkty z magazynu, kwituje ich odbiór i dba o racjonalne i oszczędne ich zużycie,
wydaje porcje zgodnie z normami żywnościowymi,
utrzymuje w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny i dba o czystość pomieszczeń kuchennych,
zobowiązana jest do taktownego, kulturalnego stosunku wobec dzieci, rodziców
i współpracowników,
wspólnie z innymi pracownikami przedszkola dba o przyjazną atmosferę w pracy,
wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora przedszkola.

VI.WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

§ 21.

1. Przedszkole przyjmuje zgłoszenia dzieci w wieku od 3-6 lat
2. Dziecko któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym,
w którym kończy 10 lat.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko które ukończyło 2.5 roku
4. Do szczególnych przypadków, w których można przyjąć do przedszkola w wieku 2,5 lat należą:
wolne miejsce w przedszkolu
sytuacja losowa rodziców dziecka
rodzeństwo już uczęszczające do przedszkola
5.W przedszkolu dzieci 5,6-cio letnie odbywają obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne
6.Obowiązek, o którym mowa w punkcie 5 rozpoczyna się z początkiem roku szklonego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5, 6 lat.

§ 22.

1. Przyjmowanie dzieci do przedszkola odbywa się na zasadach i zgodnie z przepisami w sprawie warunków przyjmowania dzieci do publicznych przedszkoli
2. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest karta zgłoszenia dziecka
3. Przyjęcia dzieci do przedszkola dokonuje Komisja Kwalifikacyjna powołana przez dyrektora Przedszkola w wyznaczonym przez niego terminie nie później niż do 20 kwietnia
4. W skład Komisji wchodzą:
dyrektor Przedszkola jako przewodnicząca
przedstawiciel Rady Pedagogicznej
przedstawiciel Rady Rodziców
5. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są:
a. dzieci 5, 6-letnie
b. dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących
c. dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niesprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji
d. dzieci z rodzin zastępczych
e. dzieci z rodzin wielodzietnych
f. dzieci obojga rodziców pracujących
g. dzieci uczęszczające już do przedszkola
6. Odwołania od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej można składać do tejże Komisji w terminie do 14 dni od daty wywieszenia list dzieci nie przyjętych do przedszkola. W ciągu roku szkolnego dzieci mogą być przyjęte na zwolnione miejsce, decyzją dyrektora przedszkola

§ 23.

1. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzje o skreśleniu dziecka z list dzieci uczęszczających do przedszkola w przypadku gdy:
a. rodzice zalegają z odpłatnością
b. nieobecność dziecka w przedszkolu trwa ponad 2 tygodnie i rodzice nie zgłaszają przyczyn nieobecności
c. dziecko swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu innych dzieci
d. dziecko nie może zaadaptować się w przedszkolu i są przeciwwskazania potwierdzone przez specjalistów do uczęszczania dziecka do przedszkola

§ 24.

1. Przedszkole w swej statutowej działalności przestrzega zasad zawartych w Konwencji Praw Dziecka
2. Dziecko przebywające w przedszkolu ma prawo do :
a. akceptacji takim jakie jest
b. spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje
c. indywidualnego traktowania i tempa rozwoju
d. komunikowania się w każdej sprawie i aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi
e. nawiązywania kontaktów społecznych i otrzymywania pomocy
f. zabawy i wyboru towarzyszy zabaw
g. badania i ekseperymentowania
h. doświadczania konsekwencji własnego zachowania ( ograniczonego względami bezpieczeństwa)
i. snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone
j. jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione
k. regulowania własnych potrzeb
l. poszanowania godności osobistej, życzliwego i podmiotowego traktowania przez wszystkich pracowników przedszkola
m. ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej
3. Gdy zagrożone jest dobro dziecka przedszkole może podjąć odpowiednie czynności prawne mające na celu pomoc dziecku lub jego ochronę poprzez zgłoszenie sprawy do policji lub prokuratury
4. Dziecko uczęszczające do przedszkola ma obowiązek:
a. przestrzegania umów i zasad obowiązujących w przedszkolu i w danej grupie
b. nie oddalania się od grupy
c. informowania o dolegliwościach, urazach
d. zgłaszania potrzeb fizjologicznych
e. współdziałania w grupie

VII.ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

§ 25.

1. Przedszkole jest zakładem budżetowym, który swoje wydatki pokrywa z dotacji budżetu Gminy oraz z wpływów od rodziców.
2. Podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest roczny plan finansowy którego projekt przygotowuje dyrektor
3. Plan finansowy zatwierdza Rada Gminy
4. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami

VIII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26.

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Prowadzenie dokumentacji finansowo księgowej i materiałowej odbywa się zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej i budżetowej zakładów budżetowych.

§ 27.


Rada Pedagogiczna uchwałą z dnia.17.02.2011r.Przedszkolowo.pl logo