Regulamin rekrutacji

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń.

Wójt Gminy Rzekuń podaje do wiadomości terminy i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rzekuń w roku szkolny 2021/2022.

Załączniki

1. Zarządzenie Nr 6/2021 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń.

https://www.rzekun.pl/prawo-lokalne/zarzadzenia/6599-zarzdzenie-nr-62021.html


2. Uchwała nr XXXI/211/2017 Rady Gminy Rzekuń z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

https://www.rzekun.pl/rada-gminy/uchwaly/4305-uchwaa-nr-xxxi2112017.html



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2021 Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu


Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego
w Rzekuniu

I. Tok postępowania rekrutacyjnego
§ 1
1. Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:
1) Określenie liczby wolnych miejsc w przedszkolu w poszczególnych oddziałach na kolejny rok szkolny,
2) Ogłoszenie rekrutacji dzieci do przedszkola na kolejny rok szkolny,
3) Wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkola,
4) Powołanie komisji rekrutacyjnej,
5) Posiedzenie komisji rekrutacyjnej,
6) Ogłoszenie wyników rekrutacji dzieci do przedszkola na kolejny rok szkolny,
7) Składanie do komisji rekrutacyjnej wniosku o sporządzenie odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola,
8) Wnoszenie do dyrektora przedszkola odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
9) Wniesienie skargi na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola do sądu administracyjnego,

2. Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego podstawowego, jeżeli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające.

II. Zasady postępowania rekrutacyjnego.
§ 2
1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat zamieszkałe na terenie gminy Rzekuń.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć również dziecko, które ukończyło 2,5 roku życia.
3. W uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, któremu
z powodu ważnych przyczyn odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, zgodnie z zapisem art. 38 Ustawy Prawo Oświatowe (Dz. U 2020 poz. 910 ze zm.)
3. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek, ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
4. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
5. Za właściwe spełnianie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dzieci odpowiadają rodzice.
6. Osoby nie będące obywatelami polskimi są przyjmowane do przedszkola na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.

§ 3
1. Podstawowa rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się raz w roku na podstawie złożonego przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka wypełnionego wniosku
o przyjęcie do przedszkola.
2. Rodzice/prawni opiekunowie ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola obowiązani są złożyć u dyrektora przedszkola, w oznaczonym terminie, prawidłowo wypełniony wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola – załącznik Nr 1 do regulaminu rekrutacji.
3. Rodzice/prawni opiekunowie mają prawo ubiegać się o przyjęcie dziecka do innych publicznych przedszkoli od najbardziej do mniej preferowanych jednak nie więcej niż do trzech.
4. We wniosku rodzic/prawny opiekun określa kolejność wybranych przedszkoli
w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.
5. Egzemplarze wniosku składa w przedszkolach zgodnie z określeniem preferencyjnym.
6. Do wniosku uprawnieni rodzice/prawni opiekunowie dołączają niezbędne dokumenty:
a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata - wzór załącznik Nr 1 do regulaminu,
b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu
na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 426),
c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka – oświadczenie – załącznik nr 2 do regulaminu,
d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U. z 2020 r. poz. 821).
7. Złożone przez rodziców wnioski posiadające braki, nie będą zakwalifikowane
do dalszego postępowania rekrutacyjnego.
8. Złożenie podpisanego wniosku przez rodziców (prawnych opiekunów), jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na proponowane przez przedszkole warunki, zobowiązaniem się do ich przestrzegania i stanowi podstawę do przygotowania deklaracji dotyczącej czasu pobytu dziecka w przedszkolu – zawartej pomiędzy rodzicami a przedszkolem.
9. Wnioski zgłoszenia dziecka na kolejny rok szkolny należy pobierać w przedszkolu lub ze strony internetowej placówki.
10. Komisja rekrutacyjna w trakcie postępowania rozpatruje wnioski z I preferencji.
11. Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi w postępowaniu rekrutacyjnym - od 1 marca 2021 r. do 31 marca 2021 r.
12. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – do 9 kwietnia 2021 r.
13. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 15 kwietnia 2021 r.
14. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia ( w postaci pisemnego oświadczenia) do dnia 18 czerwca 2021r.
15. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 25 czerwca 2021.
16. Na liście dzieci przyjętych, opatrzonej podpisem Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej, Przewodniczący Komisji umieszcza adnotację o terminie podania listy do publicznej wiadomości.
17. W przypadku, gdy dziecko zostało przyjęte do kilku przedszkoli, rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do złożenia rezygnacji w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników w przedszkolach II i III preferencji, do których dziecko nie będzie uczęszczało.
18. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych
i nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
19. Komisja sporządza w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem przez rodzica uzasadnienie, które zawiera przyczyny odmowy przyjęcia dziecka.
20. Rodzic może również wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
21. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
22. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola przysługuje skarga do sądu administracyjnego.
23. W przypadku gdy po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dane przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami, placówka przeprowadza postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2021/2022.
24. Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym- od 1 do 9 lipca 2021r.
25. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – do 16 lipca 2021 r.
26. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - 23 lipca 2021 r.
27. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia ( w postaci pisemnego oświadczenia) do dnia- 30 lipca 2021r.
28. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – rekrutacja uzupełniająca 2 sierpnia 2021r.
29. Do postępowania uzupełniającego przepisy niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio, z wyjątkiem § 3 ust 4 i 5.
30. W postępowaniu uzupełniającym rodzice/prawni opiekunowie składają tylko jeden wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola, tego które po przeprowadzeniu rekrutacji podstawowej dysponuje jeszcze wolnymi miejscami.
31. Dyrektor przyjmuje dzieci w każdym czasie roku szkolnego, o ile są wolne miejsca
w przedszkolu.
32. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń do przedszkola jest mniejsza od ilości miejsc, dyrektor może odstąpić od powoływania komisji rekrutacyjnej.
33. W miarę możliwości tworzone są grupy jednorodne wiekowo.
34. O ile sytuacja w danym roku tego wymaga, dzieci są łączone w grupy zbliżone wiekowo.

§ 4
1. Dzieci zamieszkałe poza terenem gminy Rzekuń mogą być przyjęte do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z kryteriami, przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.
2. W przypadku większej liczby dzieci zamieszkałych poza terenem gminy Rzekuń, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.
3. Dla dzieci zamieszkujących na terenie gminy Rzekuń ubiegających się o przyjęcie
do przedszkola, kiedy liczba dzieci jest większa, niż limit posiadanych miejsc rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się w dwóch etapach. W pierwszym etapie rekrutacji stosuje się następujące kryteria przyjęć, które posiadają jednakową wartość (5 punkt).
Kryteria ustawowe:
a) wielodzietność rodziny kandydata,
b) niepełnosprawność kandydata,
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Pouczenie: Za osobę samotnie wychowującą dziecko, na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, uznaje się pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem, osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. Oświadczenie samotnego rodzica musi dotyczyć stanu rzeczywistego. Oświadczenie
o samotnym wychowywaniu dziecka mają prawo złożyć wyłącznie osoby, które w rzeczywistości samotnie troszczą się o codzienne zaspokajanie potrzeb dziecka, nie zaś osoby, które mają władzę rodzicielską
i jednocześnie formalnie są stanu wolnego, jednak wychowują dziecko wspólnie z inną osobą.

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego bierze się pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący na podstawie Uchwały Nr XXXI/211/2017 Rady Gminy Rzekuń z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, lub publicznych innych formach wychowania przedszkolnego,dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
5. Kryteria dla II etapu rekrutacji oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów przedstawia tabela stanowiąca załącznik do Uchwały Nr XXXI/211/2017 Rady Gminy Rzekuń z dnia 21 marca 2017 r.



Kryteria samorządowe - brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

1.Obydwoje rodzice pracują, uczą się lub studiują w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą. (10 pkt)

2. Jedno z rodziców uczy się lub studiuje w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo lub pozarolniczą działalność gospodarczą. (5 pkt)

3. Rodzice wskazali Gminę Rzekuń jako miejsce zamieszkania. (6 pkt)

4. Zgłoszenie przez rodziców jednocześnie do tego samego przedszkola dwoje lub więcej dzieci lub zgłoszenie do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub innej formy wychowania przedszkolnego dziecka posiadającego rodzeństwo odpowiednio w przedszkolu lub w szkole podstawowej. (4 pkt)


Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów samorządowych (uchwała nr XXXI/211/2017 Rady Gminy Rzekuń z dnia 21 marca 2017 r )

1. Oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego tzw. kryteriów samorządowych od pkt.1 do pkt.3.
2. Potwierdzenia spełniania przez kandydata kryterium obowiązującego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego tzw. kryterium samorządowe pkt.4 dokonuje dyrektor przedszkola na podstawie dokumentacji.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

§ 5
1. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach:
a) o wielodzietności rodziny dziecka, dla którego składany jest wniosek o przyjęcie
do przedszkola (akt urodzenia dzieci),
b) oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane na drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust.4 a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych.
c) o realizowaniu rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego oraz prawa do edukacji przedszkolnej dziecka od trzech do pięciu lat (akt urodzenia dziecka),
d) o obojgu rodzicach/opiekunach prawnych pracujących lub prowadzących działalność gospodarczą lub pobierających naukę w systemie dziennym (zaświadczenie z zakładu pracy
o zatrudnieniu, zaświadczenie o prowadzeniu działalności, zaświadczenie o pobieraniu nauki w systemie dziennym),
2. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać potwierdzenia o zamieszkaniu na terenie gminy Rzekuń (w szczególności: kserokopia umowy najmu lokalu mieszkalnego, wywiad środowiskowy).


III. Skład i zadania komisji rekrutacyjnej

§ 6
1. Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu powołuje Komisję Rekrutacyjną
2. Dyrektor wyznacza Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej
3. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy:
a) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
b) w przypadku uzyskania w II etapie rekrutacji takiej samej liczby punktów przez większą liczbę kandydatów, niż liczba wolnych miejsc, o przyjęciu kandydata decyduje Komisja poprzez wylosowanie wniosków, stosownie do liczby posiadanych wolnych miejsc.
c) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych,
d) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
4. Prace Komisji Rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu Komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład Komisji.

IV. Dokumenty dotyczące rekrutacji.
§ 7
1. Dokumenty składane przez rodziców/prawnych opiekunów do przedszkola to:
a) Wniosek przyjęcia dziecka do Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu – załącznik Nr 1 do regulaminu rekrutacji,
b) Inne dokumenty dołączane w celu potwierdzenia wskazywanych we wniosku okoliczności mających wpływ na wyniki rekrutacji.

V. Zadania dyrektora przedszkola.
§ 8
1. Wykonanie czynności przygotowawczych do pracy Komisji Rekrutacyjnej, w tym:
a) wydanie zarządzenia o terminie rekrutacji zgodnie z zapisami w niniejszym regulaminie,
b) udostępnienie do wglądu rodziców regulaminu rekrutacji,
c) wydawanie i przyjmowanie „Wniosków o przyjęcie do przedszkola” oraz przyjmowanie innych dokumentów dostarczanych przez rodziców,
d) odnotowywanie faktu złożenia wniosku,
e) zapoznanie członków komisji z zasadami rekrutacji dzieci do przedszkola,
f) rozpatrywanie odwołań złożonych do dyrektora.
2. Jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania
z wychowania przedszkolnego, zgłoszonych podczas rekrutacji do przedszkola, przewyższy liczbę miejsc w przedszkolu, dyrektor informuje o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola Wójta Gminy Rzekuń.

VI. Dane osobowe
1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego.
2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
3. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych, przekazane przez dyrektora Wójtowi Gminy Rzekuń, są przechowywane przez okres dwóch lat od dnia przekazania tych informacji.

VII. Przepisy końcowe.

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Regulamin zostanie podany do wiadomości rodziców poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu Samorządowym w Rzekuniu i na stronie internetowej przedszkola.








Przedszkolowo.pl logo