REGULAMIN PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W RZEKUNIU

Przedszkole jest instytucją oświatową, wychowawczo-opiekuńczą i realizuje zadania zawarte w statucie przedszkola.

1. Przedszkole zapewnia
Wszechstronne wychowanie i przygotowanie do nauki w przedszkole
Pomoc rodzicom pracującym w zakresie opieki wychowawczej nad dziećmi w wieku od 3 lat do rozpoczęcia nauki w szkole.

2. Do zadań przedszkola należy w szczególności
Ochrona zdrowia i rozwijanie sprawności fizycznej dziecka
Kierowanie poznawaniem przez dziecko otaczającej rzeczywistości i wyrabianie umiejętności zachowania się w kontaktach z ludźmi i światem przyrody
Rozwijanie myślenia, sprawności technicznej i wrażliwości estetycznej dziecka
Zadania te realizuje i spełnia przedszkole, realizując program wychowania w przedszkolu zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i przyjęty do realizacji uchwały Rady Pedagogicznej
Personel przedszkola zapewnia dziecku życzliwe podmiotowe traktowanie w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

3. Obowiązki rodziców
W celu jednolitego oddziaływania wychowawczego przedszkola i domu na dziecko należy:
Interesować się pracą przedszkola a w tym celu:
brać czynny udział w ogólnych i oddziałowych zebraniach rodziców
zapoznawać się z treścią ogłoszeń i komunikatów zamieszczonych w przedszkolnym „kąciku rodziców” systematycznie uzupełniać wiadomości dotyczące wychowania dzieci poprzez czytanie wskazanej przez nauczycieli lektury i uczestniczenie w organizowanych prelekcjach.
W ramach ustalonych przez Radę Rodziców oraz ogół rodziców pomagać w ulepszeniu warunków pracy przedszkola oraz włączać się do realizacji planu pracy Rady Rodziców
Ubezpieczyć dziecko od następstw nieszczęśliwych wypadków
Przestrzegać rozkładu dnia w przedszkolu i zarządzeń dyrektora przedszkola:
punktualnie i systematycznie przyprowadzać i odbierać dziecko z przedszkola
o nieobecności dziecka w przedszkolu powyżej 5 dni rodzice zobowiązani są zawiadomić dyrektora przedszkola w formie pisemnej lub ustnej
dbać o estetyczny wygląd dziecka, ubiór nie może krępować dziecku ruchów i utrudniać udziału w różnorodnych zajęciach
Ponadto rodzice są zobowiązani uiszczać z góry ustaloną odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu w terminie do 10-go każdego miesiąca w miejscach ustalonych przez dyrektora przedszkola. Stawkę odpłatności ustala się zgonie z Zarządzeniem Dyrektora
W przypadku zalegania rodziców z opłatą przez okres przekraczający 2 miesiące, dyrektor placówki skreśla dziecko z ewidencji i wszczyna postępowanie windykacyjne.


4. Uprawienia rodziców
Rodzice mają prawo zgłaszać uwagi oraz propozycje dotyczące usprawnienia pracy przedszkola bezpośrednio dyrektorowi lub nauczycielom w uzgodnionych dniach i godzinach. W tym też czasie będą udzielane indywidualne informacje o rozwoju
dziecka oraz jego pozycji w grupie rówieśników.
Można też wnioski, względnie uwagi kierować korespondencyjnie. Rodzice mają prawo wnioskować w sprawach tworzenia warunków materialnych przedszkola, mają prawo poznawać zadania wynikające z rocznego planu pracy przedszkola i planów miesięcznych w danym oddziale i włączać się do realizacji tych zadań.
W sprawach spornych rodzice mają prawo odwołać się do organu prowadzącego przedszkole, którym jest Gmina Rzekuń.
Ustaleń zawartych w regulaminie należy przestrzegać, co może pomóc w sprawnym funkcjonowaniu przedszkola i pogłębi współpracę rodziców dzieci, których dobro jest naszą wspólną sprawą.
Przedszkolowo.pl logo