Regulamin organizacji zajęć

REGULAMIN ORGANIZACJI ZAJĘĆ W CZASIE REŻIMU SANITARNEGO NA ODLEGŁOŚĆ W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

I. Przepisy ogólne

• Regulamin organizacji zajęć w czasie reżimu sanitarnego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zwany dalej Regulaminem, określa sposób i tryb realizacji zadań Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu w okresie od 1 września 2020 do odwołania.

• Od 1 września 2020 – w okresie funkcjonowania przedszkola w reżimie sanitarnym rozpoczyna się realizacja zadań przedszkola, w tym realizacja podstawy programowej w trybie stacjonarnym, zgodnie z zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną tygodniowym planem zajęć .

• Zajęcia stacjonarne w przedszkolu odbywają się zgodnie z zaleceniami ustalonymi przez Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

• W związku z możliwą koniecznością przejścia przedszkola na pracę zdalną zobowiązuje się wychowawców grup do umieszczania zadań do realizacji przez dzieci na stronie internetowej przedszkola pod adresem rzekun.przdszkolowo.pl

II. Zadania wychowawcy grupy
• Wychowawcy grup zbiorą informację dotyczące aktualnych telefonów i adresów mailowych dzieci i rodziców w swojej grupie,

• Wychowawcy grup ustalą sposób komunikowania się z rodzicami dzieci poprzez kanał szybkiej komunikacji – załącznik nr 1

• Wychowawca zorganizuje w pierwszym tygodniu września spotkanie z rodzicami z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego ( odpowiednie rozłożenie krzeseł, maseczki, dystans społeczny, dezynfekcja rąk i pomieszczenia po opuszczeniu sali przez rodziców) – na którym przekaże informacje o zasadach pracy przedszkola w roku przedszkolnym 2020/2021

III. Zadania nauczycieli

• Nauczyciele na podstawie planów dydaktycznych ustalają tematykę zadań do realizacji z dzieckiem w domu i zamieszczają na stronie internetowej przedszkola,
• Zdania przewidziane do realizacji z dzieckiem w domu ,zamieszczane na stronie internetowej będą podlegały obserwacji pedagogicznej (nadzór pedagogiczny)


IV. Zasady bezpiecznego zachowania podczas wejścia do przedszkola

• Wchodząc do przedszkola przedszkolaki mają mierzoną temperaturę ciała. Po wejściu do sali myją ręce .
• Rodzice nie wchodzą na teren przedszkola. Wyjątek stanowi wejście na teren placówki rodziców z dziećmi 3letnimi – nowoprzyjętymi przez okres adaptacyjny, rodzice mogą wejść na teren przedszkola poza wydzieloną śluzę w maseczkach ochronnych po zdezynfekowaniu rąk i poddaniu się pomiarowi temperatury.
W związku z powyższym od godz.6.30:
– dzieci po zmierzeniu temperatury przejmowane są od rodzica przez dyżurującego pracownika, który pomoże dziecku w czynnościach samoobsługowych w szatni i zaprowadzi do odpowiedniej sali.
– Rodzic z dzieckiem 3 – letnim kieruje się do szatni, rozbiera dziecko i przekazuje do odpowiedniej grupy. Rodzic zobowiązany jest do osłonięcia nosa i ust, dezynfekcji rąk oraz zachowania wymaganego dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników ,innych dzieci i ich rodziców.
• Wprowadzamy następujący podział podczas wchodzenia do przedszkola z uwzględnieniem grup przedszkolnych:

WEJŚCIE A (drzwi główne):
- Krasnoludki (6latki), Myszki(6latki), Słoneczka(5latki), Misie(4latki),

WEJŚCIE B (drzwi od strony przedszkolnego placu zabaw):
- Kotki(3latki), Sówki(3-4latki), Smerfy(5latki) .
Ta sama zasada obowiązuje podczas odbioru dziecka z placówki.

V. Zasady bezpiecznego korzystania ze stołówki

* Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w przedszkolu, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzić należy zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
* Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych, w tym rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60°C lub je wyparzać.
* dzieci z poszczególnych grup ( gr. I, II, III, IV, V, VI, VII) wchodzą na stołówkę pojedynczo- każda grupa oddzielnie, nie stykając się ze sobą na posiłki- śniadanie, obiad, podwieczorek. Wychodzą ze stołówki również każda grupa oddzielnie.
Przedszkolowo.pl logo