KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NA LATA 2020/2025

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W RZEKUNIU NA LATA 2020/2025

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Priorytety na lata 2020/2025
Budowanie skutecznego systemu współdziałania z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
1.W zdrowym ciele ,zdrowy duch .
2. Budowanie skutecznego systemu współdziałania z rodzicami w celu ujednolicenia
oddziaływań wychowawczych.
3. Ekspresja muzyczna i werbalna w różnych formach działalności dzieci .
4 .Rozwijanie sprawności ruchowej dziecka jako warunku jego wszechstronnego rozwoju.
5. Z przyrodą na TY.

Wizja przedszkola
Nasze Przedszkole ciągle doskonali swoją bazę lokalową. Sale wyposażone są w sprzęt, zabawki i meble, pomoce i środki dydaktyczne sprzyjające indywidualizacji pracy i twórczej aktywności dzieci. Plac zabaw zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do zabawy.
W celu ułatwienia dziecku porozumiewania się z najbliższym otoczeniem stosujemy wiele ćwiczeń i zabaw doskonalących mowę dziecka.
Jednym z głównych zadań nauczyciela jest stwarzanie warunków do aktywnego poznawania różnych środowisk oraz stymulacja rozwoju społecznego, m.in. poprzez kultywowanie akceptowanych w naszej kulturze zachowań i form grzecznościowych.
Nauczyciele znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Pracownicy Przedszkola współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Wychowankowie maja wsparcie w nauczycielach. Nauczyciele każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wszechstronny rozwój. Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich oczekiwania i potrzeby. Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko i zapewnia wszechstronny rozwój osobowości. Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole stwarza warunki do nauki języka obcego. Oferta edukacyjna rozbudza w dzieciach ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość oraz wrażliwość i ich ukryte zdolności. Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji. W Przedszkolu przestrzega się praw dziecka. Pracownicy dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną. Przedszkole wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rodziców. Wspiera ich w działaniach wychowawczych i opiekuńczych. Zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną. Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego. Promuje swoje osiągnięcia. Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola. Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy.

Misja przedszkola
Jesteśmy przedszkolem samorządowym zapewniającym profesjonalną opiekę, edukację i wychowanie. Organizujemy wiele ciekawych uroczystości i wycieczek umożliwiających dzieciom kontakt ze środowiskiem kulturalno-społecznym, technicznym i przyrodniczym. Przedszkole zapewnia opiekę dzieciom, dba o ich bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne. Rozpoznaje i zaspokaja potrzeby oraz rozwija indywidualne możliwości i talenty. Tworzy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie przez wychowanków stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Przedszkole buduje środowisko społeczne dziecka, kształtuje jego postawę moralną oraz uczy odróżniania dobra od zła. Wspiera działania wychowawcze rodziców. Promuje zachowania przyjazne przyrodzie, a także buduje poczucie przynależności regionalnej i narodowej. Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo. Tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka. Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców. Przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka. Jest sprawnie zarządzana. Analizuje i ocenia efekty swojej pracy.

Ogólne cele przedszkola:
U podstaw rozwoju i doskonalenia pracy Przedszkola leżą wymagania państwa wobec przedszkoli określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego:
1. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się
2. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
3. Dzieci są aktywne
4. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne
5. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji
6. Rodzice są partnerami przedszkola
7. Przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju
8. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych
9. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi

Sylwetka absolwenta przedszkola
Dziecko kończące przedszkole:
1. jest dobrze przygotowane do roli ucznia,
2. potrafi funkcjonować w nowym środowisku,
3. potrafi radzić sobie w różnych trudnych sytuacjach.
Dziecko:
1. współdziała w grupie,
2. jest samodzielne,
3. jest kulturalne – zna dobre maniery,
4. posiada podstawową wiedzę o otaczającym go świecie,
5. potrafi wyrażać swoje uczucia, panuje nad emocjami,
6. porozumiewa się z dorosłymi i rówieśnikami,
7. przestrzega praw i wywiązuje się z obowiązków,
8. przestrzega norm i zasad społecznych,
9. posiada bogatą wiedzę o środowisku, jego zasobach i ich ochronie,
10. odróżnia dobro od zła,
11. jest tolerancyjne i otwarte na potrzeby drugiego człowieka,
12. ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.

Absolwent naszego Przedszkola to dziecko otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Znające siebie i swoje możliwości, akceptujące odrębność innych, potrafiące odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązujące problemy, dążące do osiągnięcia sukcesu i radzące sobie z niepowodzeniami. Dziecko kończące nasze Przedszkole dostrzega i szanuje potrzeby innych ludzi, odmienne postawy, przekonania, upodobania, symbole narodowe. Nie obawia się występować publicznie, dzielić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami. Wykazuje się wysokim stopniem opanowania wiedzy, umiejętności i postaw warunkujących osiągnięcie sukcesu szkolnego.
Promocja przedszkola
Jako placówka oświatowa przedszkole musi zabiegać o swoją pozycję i dobrą opinię wśród rodziców oraz w środowisku lokalnym. Od tego, jak placówka jest postrzegana, zależy liczba chętnych dzieci uczęszczających do przedszkola.

Działania promocyjne obejmują:
1. organizowanie uroczystości okolicznościowych i integracyjnych dla środowiska rodzinnego,
2. udział dzieci w konkursach gminnych ,miejskich i ogólnopolskich,
3. dzielenie się sukcesami na łamach prasy lokalnej,
4. realizację innowacji pedagogicznych,
5. stronę internetową przedszkola,
6. aktualne ogłoszenia dla rodziców

Preferowane metody pracy Przedszkola
W przedszkolu umożliwia się dzieciom aktywność poznawczą i twórczą oraz wspiera rozwój ich zainteresowań i talentów. Stosuje się tradycyjne rozwiązania metodyczne w pracy z dziećmi oraz metody innowacyjne, m.in.:
1. Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
2. Metody ruch rozwijającego Weroniki Sherborne,
3. czynnościowe nauczanie matematyki, m.in. Gruszczyk- Kolczyńskiej
4. metody aktywizujące i twórczego myślenia,
5. zabawy badawcze i doświadczenia,
6. pedagogikę zabawy KLANZA,
7. różnorodne techniki plastyczne,
8. program promocji zdrowia psychicznego „Przyjaciele Zippiego”

Systemy motywacji dzieci
W przedszkolu określono, co jest dozwolone, a czego nie wolno- „ Kodeks Przedszkolaka”. Jednym ze stosowanych środków wychowania są nagrody i pochwały.
Stosowane nagrody:
1. pochwała indywidualna,
2. pochwała na forum grupy,
3. pochwała przed rodzicami,
4. oklaski,
5. emblematy,
6. przydział funkcji.
Stosowane kary:
1. brak nagrody,
2. upomnienie ustne,
3. czasowe odebranie przydzielonej funkcji,
4. poinformowanie rodziców o zachowaniu,
5. oddzielenie od zabawy na określony czas.

Zasady współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym

Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami. Wspiera ich w wychowaniu dzieci. W trosce o jednolite oddziaływania wychowawcze nauczyciele zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych w niej wiadomości i umiejętności. Informują rodziców o sukcesach i problemach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności na jakie natrafiają. Corocznie w Przedszkolu opracowywany jest plan współpracy z rodzicami.
Formy współpracy obejmują: zebrania ogólne i grupowe, warsztaty dla rodziców, rozmowy indywidualne, zajęcia otwarte, uroczystości przedszkolne z udziałem rodziców, kącik dla rodziców, tablice informacyjne, galeria prac dziecięcych.

Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami oraz instytucjami działającymi w lokalnym środowisku, a także z instytucjami działającymi na rzecz dzieci, w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci, udzielają wskazówek pomocnych w radzeniu sobie z pojawiającymi się trudnościami wychowawczymi lub/i edukacyjnymi ich dzieci. Przedszkole akcentuje swoją odrębność poprzez własne tradycje, do których należy m.in.:
1. Pasowanie na Przedszkolaka,
2. Mikołajki,
3. Wigilia,
4. Bal Karnawałowy,
5. Dzień Babci i Dziadka,
6. Dzień Mamy i Taty,
7. Dzień Dziecka.
8. Piknik Rodzinny
9. Zakończenie Roku dla Starszaków
10. Spotkania z ciekawymi ludźmi,

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji

Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole i wspiera indywidualny potencjał rozwojowy każdego dziecka.
Przedszkole dba o rozwój intelektualny dziecka, kształcenie procesów poznawczych i doskonalenie kompetencji komunikowania się. Dzieci nabywają wiedzę poprzez przyswajanie oraz aktywne poszukiwanie i odkrywanie, w tym korzystanie z dostępnych źródeł. Przedszkole promuje zdrowie oraz postawy przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są do aktywności ruchowej i poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę.
Przedszkole przywiązuje duże znaczenie do upowszechniania zasad kultury osobistej. Umożliwia dziecku adaptację społeczną i poszerzanie kontaktów otoczeniu. Udział w ustalaniu, a w konsekwencji w respektowaniu praw i obowiązków sprzyja dojrzewaniu społeczno –moralnemu. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje także: piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, odpowiedzialność, szacunek, tolerancję, zdrowie, przyrodę, Ojczyznę.

Szczególne miejsce w pracy Przedszkola zajmuje kształtowanie tożsamości dziecka oparte na tradycjach rodzinnych oraz kulturze regionalnej, a także historii narodu. Do istotnych działań Przedszkola należy poznawanie kultury regionu i kraju równoczesnym otwarciem na kultury innych narodów i grup społecznych.

Zasady współpracy zespołu pedagogicznego
1. zebrania ogólne i oddziałowe,
2. zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,
3. konsultacje i porady indywidualne,
4. kącik dla rodziców (informacje, eksponowanie prac),
5. zajęcia otwarte dla rodziców,
6. uroczystości, konkursy.

System diagnozowania osiągnięć dzieci
1. przeprowadzenie diagnozy wstępnej,
2. szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka,
3. bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju,
4. informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej,
5. półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy,
6. bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ( IPET),
7. dokumentowanie wyników obserwacji,
8. przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu
1. prezentacja osiągnięć dzieci (występy, wystawy prac plastycznych),
2. teczki prac i innych dokumentów,
3. arkusze obserwacji rozwoju dziecka,
4. kronika, strona internetowa
5. zdjęcia, filmy,
6. rozmowy.
Przedszkolowo.pl logo