REGULAMIN WYCIECZEK I SPACERÓW

PODSTAWA PRAWNA:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001r.
w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001r. Nr 135, poz. 1516).

§ 1
1. ORGANIZATOREM wycieczek i spacerów jest Przedszkole Samorządowe w Rzekuniu.
2. W zorganizowaniu wycieczek przedszkole może współdziałać z Radą Rodziców,
ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, które zajmują się krajoznawstwem i turystyką.
3. Działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki może być organizowana w ramach zajęć dydaktyczno – wychowawczych i poza nimi.
4. Działalność ta obejmuje następujące formy:
a) spacery i wycieczki edukacyjno – innowacyjne realizowane przez nauczyciela
w celu uzupełnienia obowiązującego programu dydaktyczno – wychowawczego;
b) wycieczki turystyczno – krajoznawcze niewymagające szczególnego przygotowania kondycyjnego i specjalistycznego.

§ 2
1. Organizacja wycieczek wynika z rocznego planu pracy przedszkola.
2. Organizacja i program wycieczki oraz spaceru powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności.
3. Dla dzieci w wieku przedszkolnym powinny być organizowane przede wszystkim wycieczki edukacyjne i turystyczno – krajoznawcze w najbliższej okolicy.
4. Dzieci niepełnosprawne, o ile nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, mogą brać udział
w wycieczkach, spacerach, a organizatorzy powinni zapewnić im warunki odpowiednie dla specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

§ 3
1. Wycieczka musi być prawidłowo przygotowana pod względem programowym i organizacyjnym, omówiona ze wszystkimi uczestnikami w zakresie celu wycieczki, trasy, zwiedzanych obiektów, norm i zasad obowiązujących podczas wycieczki.
2. Program wycieczki, lista uczestników, osoba odpowiedzialna – kierownik wycieczki
i opiekunowie – dokumenty te stanowią załączniki do niniejszego regulaminu i są zatwierdzane najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem wycieczki przez dyrektora przedszkola.
3. Udział dzieci w wycieczkach wymaga pisemnej deklaracji rodziców.
4. Uczestnicy spacerów i wycieczek są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
5. Koszt wycieczki pokrywa organizator sponsor lub rodzice.
6. Wyżywienie podczas wycieczki zapewnia przedszkole.

§ 4
1. Organizator spaceru lub wycieczki zobowiązany jest do zapewnienia właściwej opieki
i bezpieczeństwa jej uczestnikom.
2.Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo dzieci podczas wycieczek są: kierownik wycieczki i opiekunowie grup. Opieka ma charakter ciągły.
3. Miejscem zbiórki dzieci, rozpoczynającej i kończącej wycieczkę, jest przedszkole, gdzie dzieci są przyprowadzane i odbierane przez rodziców.
4. Opiekun spaceru lub wycieczki zobowiązany jest sprawdzić stan liczbowy dzieci przed wyruszeniem z miejsca każdego pobytu, w czasie zwiedzania, dojazdu do punktu docelowego.
5. W razie wypadku uczestnika wycieczki czy spaceru stosuje się przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.
6. Zabrania się prowadzenia wycieczek z dziećmi podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.
W przypadku gwałtownego załamania pogody należy wycieczkę odwołać.
7. Na wycieczkę, dłuższy spacer należy zabrać dobrze wyposażoną apteczkę pierwszej pomocy.
8. Każdy wyjazd dzieci autokarem wymaga kontroli pojazdu przez policję.

§ 5
1. DYREKTOR przedszkola nadzoruje właściwą, zgodną z prawem organizację wycieczki.
2. Do podstawowych zadań dyrektora przedszkola należy:
- czuwanie nad prawidłową organizacją spaceru i wycieczki;
- wyznaczenie kierownika wycieczki spośród pedagogicznych pracowników przedszkola;
- gromadzenie dokumentacji wycieczki;
- dysponowanie środkami finansowymi na organizację wycieczki oraz dokonanie rozliczenia
po jej zakończeniu;
- zorganizowanie transportu i wyżywienia.

§ 6
1. KIEROWNIKIEM WYCIECZKI przedszkolnej może być wyłącznie nauczyciel zatrudniony
w przedszkolu.
2. Do podstawowych obowiązków kierownika wycieczki należy:
- opracowanie z udziałem uczestników szczegółowego programu i harmonogramu wycieczki
oraz wypełnienie Karty wycieczki;
- zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie;
- zapoznanie uczestników wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków
do ich przestrzegania;
- określenie zadań dla poszczególnych opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu;
- zaopatrzenie w sprawny sprzęt i apteczkę pierwszej pomocy;
- dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki i rozliczenie
po jej zakończeniu.

§ 7
1. OPIEKUNAMI w czasie spaceru i wycieczki są nauczyciele przedszkola oraz rodzice biorący udział w wycieczce lub spacerze.
2. Na wycieczce organizowanej poza teren przedszkola w obrębie tej samej miejscowości,
bez korzystania ze środków lokomocji, opiekę powinna sprawować co najmniej jedna osoba
nad grupą do 15 dzieci (w przypadku grupy integracyjnej co najmniej dwie osoby).
3. Na wycieczce organizowanej poza teren przedszkola, przy korzystaniu ze środków lokomocji, opiekę powinna sprawować co najmniej jedna osoba nad grupą do 10 dzieci (w przypadku grupy integracyjnej co najmniej dwie osoby).
4. Do podstawowych obowiązków opiekuna wycieczki należy:
- sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczestnikami wycieczki;
- współdziałanie z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki;
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa;
- zapewnienie dzieciom bezpiecznego przejścia z pojazdu, do pojazdu, przy wsiadaniu
i wysiadaniu;
- nadzorowanie bezpieczeństwa podczas jazdy;
- wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika wycieczki.

§ 8
1. UCZESTNIKAMI wycieczek i spacerów są dzieci uczęszczające do przedszkola.
2.Do podstawowych obowiązków uczestników wycieczki należy:
- przestrzeganie wcześniej zawartych umów z opiekunami wycieczki czy spaceru;
- przestrzeganie zasad zachowania w odpowiednich miejscach publicznych;
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, dyscypliny;
- zachowanie porządku;
- reagowanie na umówione sygnały.

§ 9
1. Uczestników wycieczki czy spaceru obowiązuje odpowiedni strój, uzależniony od charakteru wycieczki i warunków atmosferycznych, co stanowi zadanie dla rodziców.
2. Wyjście poza teren przedszkola lub wyjazd na wycieczkę wymaga zgody dyrektora przedszkola i musi być odnotowane w dzienniku zajęć.

§ 10
1. Zmian w niniejszym regulaminie dokonuje dyrektor przedszkola wspólnie z Radą Pedagogiczną.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
Niniejszy regulamin podpisano na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 13.02.2013r.
Przedszkolowo.pl logo