Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Konkursy

Konkurs Plastyczny "Pomocna dłoń"

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Pomocna dłoń”
Organizatorem konkursu jest Przedszkole Samorządowe w Rzekuniu.
1. Cele konkursu:
- rozwijanie własnej wyobraźni i oryginalności pomysłów oraz ćwiczenie sprawności manualnej
- twórcza organizacja czasu wolnego
- kształtowanie postaw prospołecznych, które mogą przynieść korzyść innej osobie lub grupie osób
- zachęcanie do pomagania innym, dzielenie się z innymi

2. Warunki uczestnictwa:
W konkursie mogą wziąć udział wszystkie dzieci od 3- 6 lat wraz z rodzicami.
Każde dziecko może zgłosić jedną pracę wykonaną kredkami lub farbami, na papierze o formacie A3,
W konkursie określa się trzy pierwsze miejsca (I, II, III).
Prace zostaną ocenione przez komisję wyłonioną przez organizatorów według następujących kryteriów:
– indywidualny i twórczy pomysł,
– oryginalność środków wyrazu: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania,
– staranność wykonania.

3. Składanie prac:
Każda praca konkursowa powinna zawierać metryczkę, umieszczoną z przodu rysunku w prawym dolnym rogu. Metryczka powinna zawierać: imię i nazwisko autora oraz nazwę przedszkola. Dane na metryczce powinny być napisane komputerowo, pogrubioną czcionką – rozmiar 12.
Do pracy musi być dołączone oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację pracy.
Prace konkursowe należy składać do koordynatorów Pani Bożenny Białobrzewskiej i Pani Magdaleny Rostkowskiej nauczycielek w grupie Wiewiórki (druga sala) w terminie do 8 maja (poniedziałek) do godziny 15.30.

4. Ocena prac:
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 10 maja,
Informacje o wynikach zostaną umieszczone na stronie internetowej naszego przedszkola http://rzekun.przedszkolowo.pl/ oraz na tablicy w holu naszego przedszkola.
Laureatom zostaną przyznane nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.
Dodatkowych informacji udzielają: Bożenna Białobrzewska, Magdalena Rostkowska
Konkurs trwał do: 2017-05-08, 00:00
Konkurs 2017-05-01, 13:30 | autor: Przedszkole Rzekuń
Przedszkolowo.pl logo