Kryteria rekrutacji

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

W postępowaniu rekrutacyjnym do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020 obowiązują:
kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.) tzw. kryteria ustawowe oraz kryteria określone w uchwale nr XXXI/211/2017 Rady Gminy Rzekuń z dnia 21 marca 2017 r. kryteria samorządowe.

W przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap), a następnie kryteria samorządowe (drugi etap).

Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.

Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku wymienione niżej dokumenty.
W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna w przedszkolu/szkole podstawowej rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.


Kryteria ustawowe – brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego
Zgodnie z art. 131 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe kryteria ustawowe mają jednakową wartość.
Na potrzeby rekrutacji elektronicznej każdemu z tych kryteriów nadano wartość 5 pkt.

1. Wielodzietność rodziny kandydata*.
2. Niepełnosprawność kandydata
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie**
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kryteria samorządowe - brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
1. Obydwoje rodzice pracują, uczą się lub studiują w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą. (10 pkt)
2.Jedno z rodziców uczy się lub studiuje w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo lub pozarolniczą działalność gospodarczą. (5 pkt)
3.Rodzice wskazali Gminę Rzekuń jako miejsce zamieszkania. (6 pkt)
4.Zgłoszenie przez rodziców jednocześnie do tego samego przedszkola dwoje lub więcej dzieci lub zgłoszenie do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub innej formy wychowania przedszkolnego dziecka posiadającego rodzeństwo odpowiednio w przedszkolu lub w szkole podstawowej. (4 pkt)

* Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy Prawo oświatowe).

** Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko
z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe).
Dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku:

I. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych
(art. 150 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe)

1) Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
2) Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.)
3) Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.
4) Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.).

Dokumenty składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

II.Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów samorządowych (uchwała nr XXXI/211/2017 Rady Gminy Rzekuń z dnia 21 marca 2017 r )

1) Oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego tzw. kryteriów samorządowych od pkt.1 do pkt.3.
2) Potwierdzenia spełniania przez kandydata kryterium obowiązującego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego tzw. kryterium samorządowe pkt.4 dokunuje dyrektor przedszkola na podstawie dokumentacji.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Przedszkolowo.pl logo