KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

KONCEPCJA PRACY
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W RZEKUNIU
NA LATA 2015-2020

„Dziecko chce być dobre
Jeżeli nie umie -
naucz
jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie może – pomóż” Janusz Korczak

Podstawa prawna

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola, Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. poz. 1270).

Koncepcję opracowano:
Podstawą opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiącej załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz samoocena dokonana poprzez obserwację, analizę dokumentów, wywiady i spotkania z Rodzicami, ankiety.

O NASZEJ PLACÓWCE

Przedszkole Samorządowe w Rzekuniu zlokalizowane jest w miejscowości wiejskiej, przy ulicy Nowej 7. Budynek przedszkola został oddany do użytku w 2006 roku jako nowoczesny obiekt. W 2015 roku dokonano rozbudowy budynku powiększając go o 4 sale dydaktyczne i piękną salę sportowo - widowiskową. Sale zajęć są przestronne, nowoczesne, z węzłem sanitarnym i zapleczem gospodarczym oraz wyposażone potrzebne pomoce dydaktyczne, zabawki, kąciki zabaw, meble dostosowane do wieku dzieci. Przedszkole posiada nowoczesny plac zabaw, wyposażony w sprzęt rekreacyjny gdzie dzieci mogą się spokojnie i bezpiecznie bawić. Przedszkolna kuchnia przygotowuje smaczne, urozmaicone, zdrowe i zbilansowane posiłku. Przedszkole posiada parking z wieloma miejscami parkingowymi. Dzieci uczęszczające do Przedszkola, to dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Rzekuń.
W przedszkolu funkcjonuje 5 grup i więcej. Na dzień 1 września 2015 r. placówka zatrudnia 10 nauczycieli (w tym 1 Ksiądz oraz nauczyciel języka angielskiego) oraz 9 pracowników niepedagogicznych.
Przedszkole prowadzi nieodpłatną działalność wychowawczo-dydaktyczną w zakresie wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie, pozostały czas przebywania dzieci w placówce jest odpłatny a wysokość opłaty regulują odrębne przepisy.
W przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz oddany dzieciom personel administracyjno-obsługowy. Wszyscy pracownicy przedszkola dostrzegają znaczenie edukacji przedszkolnej i jej efektywności w indywidualnym rozwoju dziecka.
WIZJA PRZEDSZKOLA
Przedszkole przyjazne dziecku, rodzicom, środowisku. Miejsce radosnej zabawy i bezpiecznego poznawania świata. Gwarancja sukcesu na starcie w dorosłość.
MISJA NASZEGO PRZEDSZKOLA
Ideą działania naszego przedszkola jest skoncentrowanie się na indywidualnym twórczym rozwoju dziecka, z uwzględnieniem jego aktywności w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej.
Jesteśmy placówką otwartą na potrzeby i zainteresowania dziecka. Wspieramy jego aktywność i kreatywność, pomagamy w rozwoju jego talentów, wspieramy w pokonywaniu trudności i barier.
Nasze przedszkole:
- Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.
- Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.
- Tworzy warunki do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi.
4. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.
5. Organizuje sprawne działanie organów przedszkola i zarządzania placówką.
6. Analizuje i ocenia efekty swojej pracy, a uzyskane wyniki wykorzystuje do ciągłego doskonalenia się.

DZIECKO W NASZYM PRZEDSZKOLU

• czuje się bezpiecznie, jest optymistyczne,wesołe, otwarte

• jest akceptowane takie, jakie jest
• ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces

• jest ciekawe poznawczo i aktywne twórczo, kreatywne, chętnie podejmuje nowe wyzwania,
• uczy się dostrzegać swoje mocne strony, buduje pozytywny obraz samego siebie,

• uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi, współpracować z innymi,

• poznaje swoje prawa i obowiązki,
• osiąga dojrzałość szkolną na wymaganym poziomie,


MODEL ABSOLWENTA NASZEGO PRZEDSZKOLA
Nasz absolwent jest: • dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,
• wykazuje motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego, rozwija swoje talenty,
• jest aktywny, samodzielny,
• twórczy i otwarty,
• wrażliwy estetycznie, zna zasady kultury, normy współżycia społecznego i zachowania,
• ma pozytywny obraz własnego „ja”,
• umie wyrażać i kontrolować swoje emocje, umie radzić sobie w sytuacjach trudnych,
• stosuje zasady bezpieczeństwa, higieny, dbałości o własne zdrowie i sprawność fizyczną,
• ma bogatą wiedzę o środowisku, jego zasobach i ich ochronie,
• odróżnia dobro od zła, jest tolerancyjny, chętnie współpracuje z innymi ludźmi, respektuje ich prawa,
• ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.

RODZICE W NASZYM PRZEDSZKOLU
• otrzymują rzetelną i obiektywną informację o postępach i niepowodzeniach dziecka,
• współpracują z nauczycielami,
• otrzymują pomoc specjalistów,
• wyrażają swoją opinię i oceniają pracę przedszkola, • aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola,
• są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
• dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego,
• wszechstronny rozwój dziecka,
• nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami
• zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami, programami pracy
• przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu
• przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka
• przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy
• wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych
• włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola
• zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola
• podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez szkolenia,
• ukazanie przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców
• promowanie placówki w środowisku lokalnym.

NAUCZYCIELE W NASZYM PRZEDSZKOLU
• są aktywni i twórczy, innowacyjni, zaangażowani w pracę przedszkola, dyspozycyjni i taktowni,
• wspierają rozwój psychofizyczny dziecka, jego umiejętności, predyspozycje i uzdolnienia, obserwują i oceniają jego rozwój,
• współpracują z zespołem, rodzicami i środowiskiem lokalnym,
• pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują partnerów i przyjaciół przedszkola,
• aktywnie realizują zadania przedszkola zgodnie z prawem oświatowym i dokumentami placówki,
• stosują nowoczesne metody pracy, tworzą i realizują własne plany (programy) dostosowane do potrzeb grupy i przedszkola,
• doskonalą swoją wiedzę i umiejętności, podnoszą kwalifikacje zawodowe, wzbogacają warsztat pracy, dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, monitorują efektywność własnej pracy.

NASZE CELE I ZADANIA
1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola
• Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
• Działania przedszkola nastawione są na twórczy rozwój dzieci, nabywanie przez nie wiadomości i umiejętności poprzez działanie i doświadczanie.
• Realizowany jest program wychowawczy uwzględniający system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci.
2. Procesy zachodzące w przedszkolu
• W przedszkolu wdraża się nowatorskie rozwiązania i formy pracy z dzieckiem.
• Przedszkole zapewnia każdemu dziecku możliwości realizacji własnych pasji, zainteresowań. • W przedszkolu opracowano system diagnozowania wiadomości, umiejętności i możliwości dzieci. Dzieciom udzielana jest pomoc w wyrównaniu szans edukacyjnych i rozwoju w ich własnym tempie.
3. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym
• Przedszkole współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku.
• W przedszkolu wypracowane zostały zasady działania w zakresie współpracy z rodzicami i wzmacniania ich roli.
• Absolwenci przedszkola są dobrze przygotowani do dalszej edukacji.
• Działalność przedszkola promowana jest w środowisku.
4. Zarządzanie przedszkolem
• Praca nauczycieli oparta jest na realizacji wspólnych działań i celów zawartych w koncepcji pracy przedszkola.
• Nauczyciele planują działania, rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy pracy.
• Dyrektor jest kreatywny i konsekwentny w działaniu, preferuje nowatorskie metody pracy z dziećmi.
• Warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych programów i projektów, sprzyjają zabawie, doświadczaniu i wypoczynkowi.
5. Kierunki realizacji koncepcji pracy
• Zainteresowanie dzieci książką
• Dziecko w świecie przyrody
• Edukacja przez sztukę
• Współdziałanie i współżycie w grupie rówieśniczej
• Moja mała ojczyzna

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA 2015-2020
Niniejsza koncepcja pracy ukierunkowana jest na zapewnienie wszechstronnego rozwoju dziecka, a zwłaszcza rozwoju twórczej aktywności. Przedszkole jest placówką otwartą i przyjazną dla dzieci i ich rodziców. Pragniemy wychować człowieka twórczego, optymistę, nastawionego na osiąganie sukcesów na miarę swoich możliwości, promować w środowisku lokalnym osiągnięcia przedszkola i naszych wychowanków a także wychowanie przedszkolne i jego znaczenie, doskonalić rozwój zawodowy i osobowość każdego nauczyciela. Koncepcja przedszkola jest analizowana i modyfikowana w miarę potrzeb.

KIEROWNICTWO PLACÓWKI

Rolę kierowniczą placówki oświatowej pełni DYREKTOR, który:
• sprawuje nadzór pedagogiczny,
• przewodniczy Radzie Pedagogicznej,
• pełni rolę pracodawcy,
• organizuje pacę nauczycieli, inspiruje nauczycieli do działaniach
• kieruje działalnością przedszkola.


PODZIAŁ KOMPETENCJI

Zadania dodatkowe w szerszym zasięgu dla nauczycieli:
• protokolant Rady Pedagogicznej
• współpraca PPP
• współpraca z biblioteką
• prowadzenie kroniki
• prowadzenie strony internetowej przedszkola
• badanie losów absolwentów
• promocja przedszkola
• dekoracja placówki
• organizacja wycieczek
• przyjmowanie nowych dzieci do przedszkola
• praktyki studentów i opieka nad stażystami
• święta z udziałem dzieci
• współpraca z innymi instytucjami.


WSPÓŁPRACA PRZEDSZKOLA

Współpraca ze studentami:
- odbywanie w przedszkolu praktyk studenckich pedagogiki ogólnej, zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
- opieka nauczycieli przedszkola nad praktykantami

WSPÓŁPRACA Z INNYMI PRZEDSZKOLAMI I SZKOŁAMI:
• przedszkolaki uczestniczą w przeglądach, konkursach, festiwalach wspólnie z innymi przedszkolami
• zapraszanie koleżanek z innych placówek w celu prezentowania pracy, szkolenia, warsztatów i wymiany doświadczeń
• uczestniczenie w lekcjach prowadzonych w klasach pierwszych szkół podstawowych

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI
• rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci
• satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień, nagród
• kształtowanie postaw społecznie pożądanych, kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci
• urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej
• poszerzanie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci i placówki.

Współpraca z:
• Urzędem Gminy (akcje, konkursy, sprawy organizacyjne)
• Komendą Powiatową Policji – bezpieczeństwo
• Strażą Pożarną – bezpieczeństwo
• Gminną Biblioteką Publiczną
• Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
• Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rzekuniu
• Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym
• Sanepidem
• Pocztą
• Nadleśnictwem
• Ośrodkiem Zdrowia
• Placówki oświatowe z terenu Gminy Rzekuń

PROMOCJA PLACÓWKI poprzez:
• rekrutacja dzieci
• nawiązanie współpracy ze sponsorami i partnerami
• upowszechnianie w środowisku roli wychowania przedszkolnego.
Działania promocyjne obejmują:
• prezentowanie życzliwej postawy wobec Rodziców i dzieci
• dbałość o dobrą opinię placówki w środowisku lokalnym
• popularyzowanie wychowania przedszkolnego
• prowadzenie kroniki przedszkola oraz strony internetowej
• organizacja uroczystości
• zabieganie o notatki w prasie
• prezentacja w lokalnych mediach
• dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku
• upowszechnianie informacji o przedszkolu.

DALSZE PRACE NAD NASZĄ KONCEPCJĄ
Każdy pracownik pedagogiczny otrzymuje egzemplarz Koncepcji, żeby z nią pracować.
Zmiany w tekście nanoszone będą w obecności i udziale całego zespołu pedagogicznego.
Każdy nowy pracownik otrzymuje egzemplarz Koncepcji.
Rodzice zostaną zapoznani z Koncepcją na zebraniach grupowych.

ZAMIERZENIA DO DALSZEJ PRACY:
W zakresie bazy:
- zakup pomocy dydaktycznych
- doposażenie kuchni w nowoczesne urządzenia gastronomiczne
- zakup kukiełek, pacynek oraz innych rekwizytów teatralnych
- zakup książek w celu dokonania wymiany zbiorów bibliotecznych

W zakresie dostrzegania potrzeb dzieci i rodziców:
- analiza potrzeb dzieci i rodziców pod kątem oferty zajęć dodatkowych
- dokumentowanie fotograficzne działalności dziecka na życzenie rodzica
- planowanie cyklicznych spotkań indywidualnych z rodzicami w celu wymiany informacji o dziecku.

W zakresie współpracy ze środowiskiem i promocji przedszkola:
- kontynuowanie i rozszerzanie współpracy z innymi placówkami w celu promowania pracy z dziećmi metodami aktywnymi,
- zaproszenie uczniów klasy I na spotkanie integracyjne w celu promocji placówek i wymiany doświadczeń między nauczycielami w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego
- kontynuowanie i rozszerzanie udziału w konkursach ogólnopolskich i kampaniach społecznych.
Przedszkolowo.pl logo